โป๊ปฟรังซิส: "วันสมโภชนักบุญโยเซฟ เรามาสวดให้คนที่เป็นพ่อกันนะ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเชิญชวนทุกคนสวดภาวนาให้คนที่เป็นพ่อ โอกาสที่วันนี้สมโภชนักบุญโยเซฟ ทรงย้ำ คนที่เป็นพ่อต้องอยู่ดูแลลูกให้มากๆและต้องดูแลลูกๆอย่างดี


ช่วงเที่ยงวันพุธที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 70,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ เป็นวันฉลองนักบุญโยเซฟ ภัสดาของแม่พระมารีอาและยังเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร นักบุญโยเซฟได้รับการเทิดทูนว่าเป็นผู้ปกป้องครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และในบทบาทนี้เอง ท่านก็ยังเป็นพ่อและผู้ให้การศึกษาด้วย

- นักบุญโยเซฟเฝ้าดูการเติบโตของพระเยซูเสมอมา นักบุญโยเซฟสอนพระเยซูสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นในหน้าที่การงานและคุณค่าของงานที่ทำ นักบุญโยเซฟทรงสอนพระเยซูแบบเงียบๆทั้งทางด้านสติปัญญา การสวดภาวนา และความซื่อสัตย์ต่อคำสอนต่างๆ เช่นเดียวกับเรื่องการนบนอบต่อพระประสงค์ของพระเจ้า

- แบบอย่างของนักบุญโยเซฟได้ช่วยพระเยซูเจริญเติบโตในด้านความเป็นมนุษย์ อาศัยความเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่เด่นชัดกับพระบิดาเจ้าสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องแม่พระ นักบุญโยเซฟได้เป็นแบบอย่างให้เราทุกคนได้เห็นถึงเรื่องการฟังเสียงของพระเจ้า นี่คือแบบอย่างของคนที่เป็นพ่อทุกคน แบบอย่างของพระสงฆ์ และเป็นแบบอย่างของครูอาจารย์ที่ให้การอบรมสั่งสอนเยาวชน

- สุดท้ายนี้ พ่ออยากถามว่า "ผู้ชายที่อยู่ตรงนี้ มีใครเป็นพ่อบ้าง ช่วยยกมือขึ้นหน่อย" (บรรดาผู้ชายยกมือขึ้นกันเต็มไปหมด) อย่างที่บอกไป วันนี้ เป็นวันสมโภชนักบุญโยเซฟ พ่ออยากให้เราที่อยู่ที่นี่ ช่วยกันสวดให้คนที่เป็นพ่อ และก็อยากให้คนที่เป็นพ่อ "อยู่กับลูกๆ และดูแลลูกของตนอย่างดี"

- สุขสันต์วันพ่อแด่ทุกๆคน!

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments