โป๊ปฟรังซิส: "อย่ามีนิสัยชอบตัดสินคนอื่นแบบพวกฟาริสี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน เราต้องอย่าทำตัวเหมือนพวกฟาริสีที่ชอบตัดสินคนอื่น แบบที่ฟาริสีตัดสินชายตาบอดว่าเป็นเพราะพระเจ้าลงโทษ ทรงย้ำ หัวใจของเราต้องเปิดรับความสว่างจากพระคริสตเจ้า เพื่อเราจะได้เดินอย่างมั่นคงบนหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดและทำให้เขาได้พบกับความสว่างซึ่งเป็นแสงจากพระคริสตเจ้า

- พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดคนนี้ให้พบแสงสว่าง ทำให้เขามองเห็นอีกครั้ง ผิดกับพวกฟาริสีที่ยังตาบอดในจิตใจ พวกเขาปิดตัวเองด้วยความหยิ่งและโอหัง พวกเขาเชื่อว่า ตนเองคือความสว่างให้กับประชาชน พวกเขาจึงไม่เปิดตัวเองให้กับความจริงของพระคริสตเจ้า พวกเขาจึงทำทุกอย่างเพื่อปฏิเสธอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำ

- หันมาดูชีวิตเราบ้าง บางครั้งชีวิตเราเหมือนกับชายตาบอดคนนั้นที่เปิดต้อนรับแสงสว่างจากพระคริสตเจ้าและพระหรรษทานของพระองค์  แต่บางครั้งอีกเช่นกัน มันก็เป็นเหมือนพวกฟาริสีที่ชอบตัดสินคนอื่น พ่อจึงอยากเตือนใจเราว่า เราต้องเปิดตัวเองให้กับความสว่างจากพระคริสตเจ้า และต้องขจัดพฤติกรรมที่ไม่ใช่คริสตชนแบบพวกฟาริสี เพื่อที่ว่า เราจะได้เดินอย่างมั่นคงบนหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์

- พ่ออยากให้เรากลับไปอ่านพระวรสารตอนนี้ใหม่อีกครั้ง แล้วพิจารณาว่า หัวใจของเราเปิดรับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ หรือปิดตายแบบพวกฟาริสี

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments