โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหลงไปตามวัฒนธรรมที่ไม่พึ่งพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงหวังเห็นคาทอลิกสู้กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่บอกว่า มนุษย์ทำทุกสิ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า รวมถึงวัฒนธรรมที่พ่อแม่ไม่สอนให้ลูกสวดภาวนาและเชื่อในพระ ทรงชี้ เราต้องเริ่มเดินในเทศกาลมหาพรตด้วยการใช้โทษบาป ภาวนา และกลับใจ 


ช่วงสายวันพุธที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 70,000 คน สำหรับวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ เราเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต การเดินทางแห่งการใช้โทษบาป ภาวนา และกลับใจ เพื่อจะได้เตรียมตัวในการฉลองธรรมล้ำลึกแห่งพระมหาทรมาน สิ้นพระชนม์ และเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า

- ในระหว่างเทศกาลนี้ พระศาสนจักรเรียกร้องเราให้พิจารณาไตร่ตรองด้วยความชื่นชมยินดีและสำนึกในความรักของพระเจ้าที่เผยแสดงให้เราผ่านทางธรรมล้ำลึกแห่งปาสกา

- การเดินแห่งจิตวิญญาณตลอดเส้นทางนี้ เป็นการเดินตามทางของพระคริสตเจ้า และยังเป็นการเรียกเราให้รับรู้และตอบสนองต่อการเติบโตทางจิตใจและละทิ้งการยึดติดกับวัตถุต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่ง มันยังหมายถึงการยืนหยัดต่อการประจญล่อลวงจากวัฒนธรรมที่เย้ายวนเราว่า มนุษย์สามารถทำทุกสิ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า วัฒนธรรมที่พ่อแม่ไม่ต้องสอนลูกๆให้สวดภาวนา และยังเป็นวัฒนธรรมที่ความรุนแรงและความยากจนยังมีบทบาทอยู่ในสังคม

- ดังนั้น ขอให้เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาที่เราแต่ละคนได้หวนกลับไปไตร่ตรองพระวรสาร ไตร่ตรองถึงธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ และปฏิบัติตนด้วยการพลีกรรมและทำบุญให้ทาน เปิดใจให้พระเจ้าเพื่อรับพระหรรษทานของพระองค์

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments