โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหลงไปคุยกับซาตานและความชั่วเด็ดขาด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เราต้องอย่าหลงไปเสวนากับซาตานและความชั่วเด็ดขาด เพราะมันพยายามจะล่อลวงเราให้ถอยจากพระเจ้า เหมือนอย่างที่เอวาหลงไปคุยกับงู แต่เราต้องทำแบบพระเยซูที่ไม่คุยไม่สนใจปีศาจที่มาล่อลวงพระองค์ตอนจำศีลอดอาหาร พร้อมกันนี้ ทรงขอคำภาวนาให้การเข้าเงียบมหาพรตของพระองค์และโรมันคูเรีย สำเร็จไปด้วยดี


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ในส่วนของบทสอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- พระวรสารประจำสัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรต ปีศาจพยายามล่อลวงพระเยซูต่างๆนาๆในระหว่างที่ทรงจำศีลอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน การล่อลวงนี้ ปีศาจพยายามทำให้พระเยซูถอยห่างจากแผนของพระบิดา มันพยายามล่อลวงพระเยซูให้ถอยห่างจากแนวทางการเสียสละ และมุ่งเดินไปบนถนนที่เรียบง่าย ถนนแห่งความสำเร็จ ถนนแห่งอำนาจและเงินตรา แต่มันก็ทำไม่สำเร็จ เพราะพระเยซูทรงมีความซื่อสัตย์และแน่วแน่ต่อแผนการของพระบิดา

- พระเยซูทรงหนักแน่นมากๆ พระองค์ปฏิเสธและไม่ประนีประนอมกับความชั่วเลย เราจะเห็นว่า พระเยซูต่างกับเอวาแบบสุดๆ พระเยซูทรงทราบว่าเราไม่สามารถพูดจากับปีศาจ เพราะปีศาจจะล่อลวงเราให้ทำผิดต่อพระเจ้า แต่เอวาหลงไปพูดคุยกับปีศาจในคราบงู เธอจึงหลงผิดไปกินผลไม้ต้องห้าม

- เรื่องนี้คือการสอนเราว่า เราต้องไม่ไปเสวนากับซาตาน แต่จงป้องกันตัวเองด้วยพระวาจาของพระเจ้า เพราะพระวาจาของพระเจ้าจะช่วยปกป้องเราจากซาตาน

- พี่น้องที่รัก เทศกาลมหาพรตคือโอกาสให้เราได้เดินบนถนนของการกลับใจ พ่อขอให้เรารื้อฟื้นคำสัญญาในศีลล้างบาปที่เราย้ำว่า "ข้าพเจ้าละทิ้งปีศาจและงานของมัน" เพื่อจะเดินบนหนทางของพระเจ้าและเข้าสู่เทศกาลปาสกาด้วยความชื่นชมยินดี

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาตรัสขอคำภาวนาเป็นพิเศษจากสัตบุรุษ เพื่อให้การเข้าเงียบประจำปีของโรมันคูเรีย ซึ่งจะมีขึ้นในเย็นวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2014 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยการเข้าเงียบปีนี้ จัดขึ้นที่อาริคชา เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโรม ห่างออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร และระหว่างการเข้าเงียบ พระสันตะปาปาจะงดพันธกิจตลอดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วย

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments