โป๊ปฟรังซิส: "จะมีใจเมตตา เราต้องสำนึกว่าเป็นคนบาป ต้องไม่ตัดสินคนอื่น และไม่ให้ร้ายคนอื่น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน การจะมีใจที่เมตตา เราต้องรู้จักตัวเองและสำนึกว่าเป็นคนบาป และยังต้องทำตัวให้สมกับที่สวดขอพระบิดาว่า "โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น" พร้อมกันนี้ เราต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยการไม่ตัดสินคน ไม่กล่าวโทษ และไม่นินทาคนอื่น


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูสอนเราชัดเจนว่า "จงอย่าตัดสินคนอื่น แล้วพระเจ้าจะไม่ตัดสินท่าน อย่ากล่าวโทษคนอื่น แล้วพระเจ้าจะไม่กล่าวโทษท่าน จงให้อภัยเขา แล้วพระเจ้าจะให้อภัยท่าน"

- เราต้องมีเมตตาต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงเปี่ยมด้วยความเมตตา มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำความเข้าใจทัศนคติของความเมตตา เพราะพวกเรามีนิสัยชอบตัดสินผู้อื่น พวกเราไม่ใช่คนประเภทที่มีนิสัยชอบเข้าใจคนอื่นและเมตตาคนอื่น

- การจะมีเมตตานั้น มันจะมีทัศนคติ 2 อย่างที่จำเป็นในนั้น อันดับแรกคือการรู้จักตัวเอง สิ่งนี้หมายความว่าเราต้องยอมรับว่า เราทำสิ่งชั่วร้ายมากมายและเราเป็นคนบาป เมื่อเราต้องสำนึกผิด ความยุติธรรมของพระเจ้าจะแปรเปลี่ยนเราด้วยความเมตตาและให้อภัยเรา อย่างไรก็ตาม เราต้องรู้สึกสำนึกผิดในบาปของเราด้วย

- มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า ในกลุ่มพวกเรานี้ไม่มีใครที่เคยฆ่าคนอื่น แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆ, บาปที่ทำทุกๆวัน และเมื่อมีใครสักคนคิดว่า "เราได้ทำผิดต่อพระเจ้าไปแล้ว" และเขารู้สึกสำนึกผิดต่อหน้าพระเจ้า การสำนึกผิดนี้คือพระหรรษทาน มันคือพระหรรษทานของการเป็นคนบาป เขาจะพูดว่า "เราเป็นคนบาปและเราสำนึกผิดต่อหน้าพระเจ้า เราขอการอภัยโทษจากพระเจ้า" นี่คือเรื่องง่ายๆ แต่ทำได้ยากมากที่จะยอมรับว่า เราได้ทำบาป เราได้ทำผิดไป ถ้าเราคิดได้แบบนี้ คุณงามความดีจะเกิดขึ้นอีกมาก เพราะเราถ่อมตนนั่นเอง

- ทัศนคติของการสำนึกผิดจะทำให้เราสามารถมีเมตตาได้มากขึ้น เพราะเราจะรู้สึกถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเรานั่นเอง จงทำตัวให้เหมือนเวลาสวดบทข้าแต่พระบิดา "โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น"

- ทัศนคติที่สองที่เราจำเป็นต้องมี เพื่อที่ว่าเราจะมีความเมตตาก็คือ "เราต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่" เพราะหัวใจที่เล็ก หัวใจที่เปี่ยมด้วยอีโก้มันไร้ความสามารถที่จะมีเมตตา

- จงทำให้หัวใจของตนเองยิ่งใหญ่ แต่ต้องยอมรับไปด้วยกันว่าเราเป็นคนบาป ต้องท่องเสมอว่า "เราเป็นใครที่จะไปตัดสินคนอื่น", "เราเป็นใครที่จะไปนินทาคนอื่น", "เราเป็นใครกัน เราอาจเป็นคนที่ทำเหมือนเขาหรือเลวร้ายกว่าเขาก็ได้" ถ้าคิดแบบนี้ หัวใจของเราก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น จำไว้ว่า อย่าตัดสินคนอื่น แล้วพระเจ้าจะไม่ตัดสินท่าน อย่ากล่าวโทษคนอื่น แล้วพระเจ้าจะไม่กล่าวโทษท่าน จงให้อภัยเขา แล้วพระเจ้าจะให้อภัยท่าน ถ้าเราทำได้แบบนี้ สิ่งที่จะได้กลับมาคือการมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ และเราก็จะได้รับสิ่งดีๆตามมาด้วย

- หัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาจะไม่กล่าวโทษคนอื่น แต่จะให้อภัยและลืมความผิดนั้น เพราะพระเจ้าทรงลืมบาปผิดของเรา พระเจ้าให้อภัยบาปเรา นี่คือความงดงามเพราะพระเจ้า ผู้ทรงเป็นองค์แห่งความเมตตา

- ชายและหญิงที่เมตตาจะมีหัวใจที่กว้างใหญ่ไพศาล เขาจะให้อภัยเสมอและคิดถึงแต่บาปผิดของตน นี่คือหนทางแห่งความเมตตาที่เราต้องวอนขอพระเจ้า หัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาจะนำเราให้เปี่ยมด้วยสันติตลอดไป

Read More: Vatican Radio

Comments