โป๊ปฟรังซิส: "เมื่อคู่รักหย่าร้าง เราต้องเห็นใจ ไม่ใช่สมน้ำหน้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เมื่อคู่รักหย่าร้าง เราต้องร่วมให้กำลังใจเขา ไม่ใช่ไปสมน้ำหน้า ทรงชี้ อย่าทำตัวแบบฟาริสีที่นำบทบัญญัติมาอ้างว่า ชายหญิงสามารถหย่าร้างกันได้ เพราะในความเป็นจริง พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงคู่กัน สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าแยกจากกันเลย


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงตอบกลับพวกฟาริสีที่มาถามพระองค์เกี่ยวกับการหย่าร้าง พวกฟาริสีพยายามอ้างคำสอนของโมเสสที่บอกว่า "ชายและหญิงสามารถหย่าร้างกันได้" คนพวกนี้ชอบใช้หลักศีลธรรมในทางที่ผิด เรื่องที่ผิดแต่ดันไปทำให้มันถูกต้อง กระนั้น พระเยซูตรัสตอบชัดเจนว่า "ผู้ใดหย่าร้างภรรยาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทําผิดประเวณีต่อภรรยาคนเดิม และถ้าหญิงคนหนึ่งหย่ากับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทําผิดประเวณีเช่นเดียวกัน"

- พวกฟาริสีพยายามอ้างตัวบทกฏหมาย แต่พระเยซูทรงย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ นั่นคือ "เมื่อแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง ดังนั้น ชายจะละบิดามารดา และชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนี้ เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าแยกเลย"

- พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง มนุษย์คือสิ่งสร้างสุดประเสริฐของพระองค์ พระเจ้าทรงสร้างผู้ชายและไม่ต้องการให้เขาอยู่เพียงลำพัง พระองค์จึงสร้างผู้หญิงมาคู่กัน นี่คือจุดเริ่มต้นของความรักที่รวมเป็นหนึ่ง

- อย่างไรก็ตาม เมื่อชายต้องละบิดามารดาของตนและมาอยู่ร่วมกับผู้หญิง แล้วใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน มันอาจมีความรักที่ล้มเหลว เมื่อความรักล้มเหลว เราต้องร่วมรับรู้ความเจ็บปวดจากความรักที่ล้มเหลว เราต้องร่วมเดินไปกับคู่รักที่ประสบความล้มเหลวในความรัก อย่าประณามพวกเขา แต่จงก้าวเดินไปกับเขา และอย่ามาอ้างหลักศีลธรรมในทางที่ผิดในสถานการณ์แบบนี้ หลักศีลธรรมที่ว่า โมเสสอนุญาตให้หย่าร้างกันได้

- ดังนั้น ขอพระเจ้าทรงมอบพระหรรษทานให้เราเข้าใจสิ่งนี้ และขอพระหรรษทานของพระเจ้าช่วยเราไม่ให้มีทัศนคติแบบฟาริสีที่คิดว่า การหย่าร้างสามารถธรรมได้ เพียงเพราะตัวบทบัญญัติที่เคยกล่าวไว้

Read More: Vatican Radio

Comments