โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องคิดและทำให้ตรงกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คริสตชนต้องปฏิบัติตนให้เหมือนกับสิ่งที่พูด เพราะการเป็นคริสตชนที่ดี ความคิด, ความรู้สึก และการประพฤติตนต้องสัมพันธ์กัน ทรงชี้ พระเจ้าไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยเรา ดังนั้น อย่ากลัวที่จะขออภัยโทษจากพระองค์


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ทั้งบทอ่านจากจดหมายนักบุญยาค็อบและพระวรสารจากนักบุญมาร์โกในวันนี้ ถือว่าให้ข้อคิดที่ดีกับเรามากๆ การเป็นคริสตชนหมายถึงการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ คริสตชนคือคนที่คิดแบบคริสตชน รู้สึกแบบคริสตชน และประพฤติตนแบบคริสตชน นี่คือความสัมพันธ์ในชีวิตของคริสตชน บางคนอาจจะพูดว่าตนเองมีความเชื่อ แต่ถ้าคนหนึ่งขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปตามที่พ่อยกมา (คิด, รู้สึก และประพฤติตน) เขาก็ไม่ใช่คริสตชนแล้ว เพราะชีวิตของเขามันไม่สัมพันธ์กันเลย

- ในจดหมายของนักบุญยาค็อบ เราก็ได้ยินคริสตชนที่เอาเปรียบลูกจ้างของตน เขาคดโกงและไม่จ่ายเงินให้กับกรรมกรที่เก็บเกี่ยวในทุ่งนา ค่าจ้างนี้กําลังร้อง และเสียงร้องของคนเก็บเกี่ยวไปถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลแล้ว ท่านมีชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยในโลกนี้ และกินเลี้ยงอย่างสนุกสนาน ท่านบํารุงจิตใจของท่านไว้รอวันประหาร ท่านตัดสินลงโทษและฆ่าผู้ชอบธรรม เขาก็มิได้ขัดขืนท่าน (ยก 5:1-6) ... เหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องอัปยศ เราในฐานะคริสตชนต้องอย่าให้เรื่องอัปยศแบบนี้เกิดกับการเป็นคริสตชนเด็ดขาด

- พระเยซูตรัสชัดเจนมากๆในพระวรสาร พระองค์ตำหนิบาปผิดอัปยศพวกนี้แบบตรงไปตรงมา อาทิ ถ้ามือของท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ถ้าตาของท่านทำบาป จงควักมันออกเสีย

- ดังนั้น เราต้องสวดภาวนาขอพระเจ้า ขอให้เราเป็นคริสตชนที่แน่วแน่มั่นคง ดำเนินชีวิตในหนทางคริสตชนที่สัมพันธ์กันทั้งความคิดและการกระทำ คำภาวนาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เพราะความสัมพันธ์กันของคริสตชนคือของขวัญจากพระเจ้าและเราต้องทูลขอสิ่งนี้

- เราทุกคนเป็นคนบาป แต่เราก็สามารถทูลขอการให้อภัยจากพระเจ้า พระองค์ไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยเรา จงสุภาพถ่อมตนที่จะขอการให้อภัยจากพระเจ้า จงกล้าที่จะขออภัยโทษจากพระองค์!

Read More: Vatican Radio

Comments