โป๊ปฟรังซิส: "อย่าแสวงหาผลประโยชน์จากสถานะคริสตชนเด็ดขาด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ อย่าแสวงหาผลประโยชน์จากสถานะการเป็นคริสตชน และอย่าใช้การเป็นคริสตชนแสวงหาสิทธิพิเศษต่างๆ แต่เราควรจะประกาศพระวรสารด้วยความสุภาพถ่อมตน โดยปราศจากการฉกฉวยเรื่องการเป็นประกาศกของพระเจ้า 


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ (มก 6:14-29) เป็นเรื่องของการประหารชีวิตนักบุญจอห์น บัปติสต์ ด้วยการตัดศีรษะของท่าน

- จอห์น บัปติสต์ คือบุรุษที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อเตรียมทางให้กับพระบุตรของพระองค์ ท่านเป็นบุรุษที่ถูกพิพากษาในศาลของเฮร็อด ศาลที่เต็มไปด้วยการคดโกงและความชั่วร้ายที่พร้อมขอให้ทุกคนเปลี่ยนเรื่องถูกเป็นเรื่องผิด

- แบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ของนักบุญ จอห์น บัปติสต์ คือการประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ คิดดูซิว่า ท่านจอห์นมีโอกาสนะที่จะประกาศว่าตัวเองคือพระเมสซิยาห์ แต่ท่านไม่ทำ! ท่านเป็นบุรุษแห่งความจริง! ท่านดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตน โดยย้ำว่ามาเตรียมทางให้พระเยซู และยังเป็นคนที่ยอมทนทุกข์จากความอยุติธรรมและถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย

- นักบุญจอห์น บัปติสต์ คือแบบอย่างของศิษย์พระเยซู เพราะท่านเป็นคนที่ประกาศพระนามพระเยซู และเดินตามทางพระองค์อย่างแท้จริง

- ดังนั้น จากบทเทศน์ในวันนี้ พ่ออยากสรุปว่า เราต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสถานะการเป็นคริสตชน อย่าใช้การเป็นคริสตชนแสวงหาสิทธิพิเศษต่างๆ แต่เราควรจะประกาศพระวรสารด้วยความสุภาพถ่อมตน โดยปราศจากการฉกฉวยเรื่องการเป็นประกาศกของพระเจ้า

Read More: Vatican Radio

Comments