โป๊ปฟรังซิส: "สถาบันการศึกษาคาทอลิกไม่ควรปลีกตัวออกจากสังคม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ สถาบันการศึกษาคาทอลิกไม่ควรปลีกตัวออกจากสังคม เพียงเพราะคิดว่าเราเป็นคนส่วนน้อยจึงไม่ควรแพร่ธรรมให้คนต่างศาสนา ทรงย้ำ สถาบันการศึกษาคาทอลิกต้องมีการลงทุนเพื่อครูอาจารย์และพนักงานทางการศึกษา จะได้รักษาความเป็นมืออาชีพ รักษาความเชื่อ และพละกำลังในการมีแรงกระตุ้นทางจิตวิญญาณของตนเอง


ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิกที่มาเข้าเฝ้า หลังเสร็จสิ้นการประชุมประจำปีที่วาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้ข้อคิดกับพวกเขาว่า:

- โรงเรียนและมหาวิทยาลัยคาทอลิกส่วนมาก จะมีนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ใช่คาทอลิกและไม่มีศาสนา เข้ามาศึกษาหาความรู้ ดังนั้น สถานศึกษาคาทอลิกเหล่านี้ควรจะเคารพเสรีภาพของทุกคนในแนวทางที่เหมาะสมต่อบริบททางการศึกษา ในส่วนของการนำเสนอตามแบบคริสตชน บริบทของเราก็คือ พระเยซูทรงเป็นความหมายของชีวิตของเรา

- การศึกษาแบบคาทอลิกจัดเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญยิ่งของพระศาสนจักร เราอุทิศตนให้กับการประกาศพระวรสารใหม่ในประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนผ่านบริบททางสังคม มันเหมือนกับโลกยุคใหม่ที่มีต่อพันธกิจในสนามงานของพระเยซู สนามงานเมืองกาลิลีของผู้ชอบธรรม ทางแยกของความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม และศาสนา

- บรรดาครูอาจารย์คาทอลิกต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายและเสวนาด้วยความกล้าหาญและซื่อสัตย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพบปะกันของอัตลักษณ์คาทอลิกและความหลากหลายทางจิตวิญญาณของสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม

- สถาบันการศึกษาคาทอลิกต้องมีความรับผิดชอบในการถ่ายทอดการประทับอยู่อย่างทรงชีวิตของพระวาจาของพระเจ้าในสนามศึกษา สนามวิทยาศาสตร์ และสนามวัฒนธรรม

- สถาบันการศึกษาคาทอลิกไม่ควรปลีกตัวออกจากสังคม ดังที่เราได้เห็นนักบุญเปาโลยังแพร่ธรรมให้คนต่างศาสนาได้ทราบ เราได้เห็นเรื่องนี้แล้วที่เมืองเอเธนส์ สถานศึกษาคาทอลิกควรจะรู้ว่า จะทำอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้ด้วยการสานเสวนา

- บรรดาครูอาจารย์คาทอลิกจำเป็นต้องมีพื้นฐานทางจิตวิญญาณ เพื่อจะได้สื่อสารกับเยาวชนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

- เยาวชนต้องการการสอนที่มีคุณภาพขั้นสูงเช่นเดียวกับคุณค่าที่พวกเขาจะได้รับ พวกเขาต้องการการเป็นประจักษ์พยานและเป็นตัวอย่างจากผู้ที่สอนพวกเขา

- ด้วยเหตุนี้เอง บรรดาครูอาจารย์จำเป็นต้องมีแบบแผนที่ยั่งยืน มันจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อครูอาจารย์และพนักงานทางการศึกษาจะได้รักษาความเป็นมืออาชีพ รักษาความเชื่อ และพละกำลังในการมีแรงกระตุ้นทางจิตวิญญาณของตนเอง

Read More: Vatican Radio

Comments