โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตนักบวชต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลาง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน ชีวิตนักบวชต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลาง เหมือนเหตุการณ์การถวายพระกุมารในพระวิหารซึ่งพันธสัญญาเก่า (ซิเมออน) และพันธสัญญาใหม่ (แม่พระและนักบุญโยเซฟ) ได้มาพบกัน โดยมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางและเป็นการพบกันในพระวิหารของพระเจ้า ทรงชี้ ชีวิตนักบวชต้องเดินไปกับผู้คนมากหน้าหลายตา ฉะนั้น เราต้องเดินไปกับพวกเขาด้วยความชื่นชมยินดีช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร และยังเป็นมิสซาวันนักบวชด้วย พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางกลุ่มนักบวชที่มาร่วมเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- วันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร ถือเป็น "วันแห่งการพบกัน" ระหว่างพระเยซูกับประชากรของพระเจ้า

- พิธีในวันนี้คือการพบกันระหว่างพันธสัญญาใหม่กับพันธสัญญาเก่า นี่คือการพบกันของพระกุมาร (พันธสัญญาใหม่) กับ ท่านซิเมออนและอันนา (พันธสัญญาเก่า)

- นี่ยังเป็นการพบกันของคู่แต่งงานหน้าใหม่ (แม่พระและนักบุญโยเซฟ) คู่แต่งงานใหม่นี้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่ได้ทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า ส่วนผู้สูงอายุอย่างท่านซิเมออนก็เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีอันเกิดจากพระจิตเจ้า มันเป็นการพบกันของผู้ที่ทำตามพระบัญญัติอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่เป็นประกาศก นี่เป็นความสวยสดงดงามจริงๆ ความงดงามที่สุดคือการพบกันนี้ มีพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลาง และได้พบกันในพระวิหารซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้า

- พี่น้องที่รัก ในส่วนของความสว่างที่เราพบในพระวรสาร ขอให้เรามองและพิจารณาไปที่ชีวิตนักบวชว่า ชีวิตของเราได้พบกับพระคริสตเจ้าหรือยัง แสงสว่างจากเทียนที่เราจุดก็คือพระเยซูที่เสด็จมาพบกับเรา พระองค์มาโดยผ่านทางแม่พระและนักบุญโยเซฟ และเราไปพบพระองค์โดยอาศัยพระจิตเจ้า

- ชีวิตนักบวชของเราก็ต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลาง พระองค์จะเป็นผู้นำทุกสิ่ง พระองค์นำเรามายังพระวิหาร มายังพระศาสนจักร นี่คือสถานที่ที่เราได้พบกับพระองค์ ไตร่ตรองถึงพระองค์ ต้อนรับพระองค์ และสวมกอดกับพระองค์

- พระเยซูมายังพระศาสนจักรโดยผ่านทางพระพรของคณะนักบวชต่างๆ มันเป็นการดีที่เราจะคิดถึงกระแสเรียกของเรา การพบกับพระคริสตเจ้าในพระศาสนจักรคือพระพรที่จะทำให้เราเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์

- ในชีวิตนักบวชของพวกเรา เราดำเนินชีวิตด้วยการพบกับคนหนุ่มสาวและผู้อาวุโส  เราได้พบกับผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาและบรรดาประกาศก ดังนั้น ขอให้เราก้าวเดินไปกับพวกเขา ก้าวเดินแบบชื่นชมยินดีไปกับผู้ปฏิบัติตามคำสอนศาสนา ก้าวเดินแบบชื่นชมยินดีไปในกฏของชีวิต

- มันเป็นเรื่องดีเสมอที่ผู้สูงอายุที่ถ่ายทอดปรีชาญาณให้กับคนหนุ่มสาว มันเป็นเรื่องดีที่คนหนุ่มสาวจะได้มีความมั่งคั่งทางปัญญาและประสบการณ์ที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ไม่ใช่ให้ความรู้นั้นเป็นแค่พิพิธภัณฑ์ความทรงจำเพียงอย่างเดียว และขอให้เรานำคุณงามความดีของชีวิตนักบวชไปมอบให้พระศาสนจักรและโลกด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

Read More: Vatican Radio

Comments