โป๊ปฟรังซิส: "พระบัญญัติที่ 5 อย่าฆ่าคน แต่เราต้องฆ่าคำพูดนินทาให้ร้ายกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พระบัญญัติข้อ 5 คืออย่าฆ่าคน แต่เราสามารถฆ่าคำพูดนินทาให้ร้ายกันได้ เพราะการนินทาคือการฆ่าคุณงามความดีที่คนๆหนึ่งทำสร้าขึ้นมาให้พังทลายไปในพริบตา ทรงชี้ ธรรมบัญญัติที่ยิ่งใหญ่สุดคือ จงรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจ และจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ (มธ 5:17-37) ใจความว่า:

- พระวรสารวันนี้ เราได้เห็นคำเทศนาที่พระเยซูสอน พระองค์ทรงกล่าวถึงแนวทางของพระองค์กับธรรมบัญญัติของโมเสส เห็นได้ชัดว่า พระเยซูไม่ต้องการลบธรรมบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้พวกเราผ่านทางโมเสส แต่สิ่งที่พระเยซูต้องการก็คือ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะทำให้ธรรมบัญญัติเหล่านั้นได้รับการเติมเต็ม พระเยซูทรงกล่าวชัดเจนว่า การเติมเต็มธรรมบัญญัตินั้น จำเป็นต้องมีความยุติธรรมและการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

- เราได้เห็นพระวาจาของพระเยซูที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า "ถ้าความชอบธรรมของท่าน ไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสี ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย" สิ่งนี้ พระเยซูทรงมองเกินกว่าตัวธรรมบัญญัติ พระองค์มองไปที่จิตใจของมนุษย์ซึ่งเป็นบ่อเกิดของการกระทำความดีและความชั่ว

- เห็นได้ชัดสุดคือ พระบัญญัติข้อที่ 5 "อย่าฆ่าคน" พระเยซูไม่ได้มาลบล้างบทบัญญัตินี้ แต่พระองค์มาเติมเต็มให้เราในทางปฏิบัติ นั่นคือ เราต้องไม่ฆ่าคน แต่เราต้องฆ่าการพูดจานินทากัน เพราะการนินทาคือการฆ่าคุณงามความดีที่คนๆหนึ่งทำสร้าขึ้นมาให้พังทลายไปในพริบตา

- ดังนั้น ขอให้เราสวดขอปรีชาญาณของพระเจ้า เพื่อที่เราจะได้เข้าใจคำเทศนานี้ เราสามารถได้รับปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านทางพระจิตและทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราต้องเปิดใจให้กับพระจิตผู้จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้า

- พ่อจึงขอสรุปบทแบ่งปันในวันนี้ว่า ในความสว่างแห่งคำสอนของพระคริสตเจ้า  ทุกธรรมบัญญัติจะได้รับการเผยแสดงความหมายแท้จริงด้วยความรัก และทุกธรรมบัญญัติได้หลอมรวมกันเป็นธรรมบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือ "จงรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจ และจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง"

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments