โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าเลือกมนุษย์ที่จิตใจ แต่มนุษย์เลือกกันเองที่ภาพลักษณ์ภายนอก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ มนุษย์ชอบคัดเลือกคนด้วยการมองภาพลักษณ์ภายนอกเป็นหลัก โดยไม่ยอมดูให้ลึกลงไปในจิตใจว่าเป็นคนสุภาพถ่อมตนหรือไม่ แต่พระเจ้าทรงเลือกสรรคนโดยมองที่จิตใจเป็นหลัก ทรงชี้ เราต้องดูแบบอย่าง "กษัตริย์เดวิด" ที่แม้จะสูงส่งยังไง แต่เมื่อทำผิด ท่านก็สำนึกอย่างสุดซึ้งและขออภัยโทษจากพระเจ้า


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านวันนี้จากหนังสือซามูเอล (1 ซมอ 16:1-13) เราได้เห็นวิธีที่พระเจ้าเลือกคนที่จะเป็นกษัตริย์ปกครองประชากรของพระองค์ วิธีการของพระเจ้าคือ "พระเจ้าไม่ทรงมองอย่างมนุษย์มอง มนุษย์มองแต่รูปร่างภายนอก แต่พระเจ้าทรงมองจิตใจ" และผู้ที่พระองค์เลือกก็คือ "เดวิด"

- วิธีที่พระเจ้าเลือกสรรคนก็คือ พระเจ้าจะเลือกคนที่ต่ำต้อยที่สุดและมีอำนาจน้อยที่สุดกว่าทุกคน เราจะเห็นกันแล้วว่า มนุษย์เป็นพวกที่ยึดติดกับภาพลักษณ์ภายนอก แต่พระเจ้าทรงมีวิธีการที่แตกต่างออกไป พระองค์ทรงเลือกคนที่ต่ำต้อยและสุภาพ พระองค์ปฏิเสธที่จะเลือกพวกที่มีอำนาจมาเป็นผู้รับผิดชอบงานของพระองค์

- ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการเลือกเดวิด บุตรคนสุดท้องของเจสซี่ ซึ่งบิดาของคนไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับพวกพี่ๆ โดยเจสซี่เลือกที่จะส่งเดวิดไปเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้า

- และเป็นไง ต่อมาเดวิดได้เป็นกษัตริย์ แต่กระนั้น เดวิดก็ทำบาป แต่เดวิดทำอย่างไร จำได้ไหม เดวิดสำนึกผิดและถ่อมตนลงขออภัยโทษจากพระเจ้า เดวิดทำพลีกรรมเพื่อชดใช้โทษบาปของตนอย่างจริงจัง

- พี่น้องที่รัก พ่อจึงอยากสรุปบทเทศน์ในวันนี้ว่า ความต้อยต่ำที่สุดและความสุภาพอ่อนโยนที่สุด จัดเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคริสตชน เพราะสองสิ่งนี้คือการปกป้องความต่ำต้อยของเราในสายพระเนตรของพระเจ้า และยังเป็นการทำให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments