โป๊ปฟรังซิส: "พี่น้องแนะนำ เรายังวางใจ พระเยซูแนะนำ เราก็ต้องวางใจด้วย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้ข้อคิด เวลาพี่น้องให้คำแนะนำ เรายังวางใจในคำแนะนำดังกล่าว เช่นกัน ถ้าพระเยซูแนะนำเรา เราก็ต้องวางใจในพระองค์ด้วย ทรงชี้ เราต้องถ่อมตนลงรับใช้ผู้อื่นเหมือนพระเยซู เพราะพระองค์ไม่เคยสอนให้เรายกตนขึ้นกดขี่คนอื่น


ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเยี่ยมสัตบุรุษและกลุ่มผู้อพยพของวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู (ดูแลโดยคณะซาเลเซียน) ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟแตร์มินี่ พร้อมถวายมิสซาให้กับสัตบุรุษของวัดนี้ด้วย

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้สอนเราว่า เราต้องฟังสิ่งที่นักบุญจอห์น บัปติสต์ พูดไว้ นั่นคือ เราต้องฟังและมอบความวางใจไว้กับพระเยซูผู้เป็นลูกแกะของพระเจ้า เพราะพระองค์ผู้ทรงไถ่บาปให้กับโลก

- พระเยซูไม่เคยยกพระองค์ขึ้นข่มคนอื่น มีแต่ถ่อมพระองค์ลง เยียวยารักษาทุกคน พระเยซูทรงเลือกมาเป็นผู้ต่ำต้อยอ่อนแอสุดเหมือนกับลูกแกะ กระนั้น พระองค์ยังคงมีความเข้มแข็งที่จะแบกเราไว้บนบ่าของพระองค์และนำเรารอดพ้นจากบาป

- ลองนึกภาพดูซิ พวกเรายังมอบความวางใจไว้กับคุณหมอ (แพทย์) เวลาที่เราเจ็บป่วย เพราะเรารู้ว่าคุณหมอสามารถรักษาเราให้หายได้ พระเยซูก็เช่นกัน เราต้องมอบความวางใจในพระเจ้าไว้กับพระองค์ มอบความวางใจทั้งหมดไว้กับพระองค์

- เวลาที่เราได้ยินคำแนะนำจากพี่น้องของเรา เรายังวางใจในคำแนะนำของพวกเขา ดังนั้น เราต้องอย่าลืมมอบความวางใจในพระเจ้าด้วยเช่นกัน เพราะพระองค์คือกุญแจนำความสำเร็จทางความเชื่อมามอบให้กับเรา

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมและถวายมิสซาวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู

Read More: Vatican RadioComments