โป๊ปฟรังซิส: "ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชนทำลายความน่าเชื่อถือของเราเอง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชนทำลายความน่าเชื่อถือของการเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสาร ทรงยกย่อง "บุญราศี จอห์น ที่ 23 และ บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นผู้ทำงานหนักเพื่องานคริสตศาสนสัมพันธ์มาโดยตลอด จนงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพระศาสนจักรไปแล้ว


ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น โอกาสวันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจและยังเป็นวันปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน พิธีนี้ จัดในมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม พิธีนี้ มีผู้แทนจากพระศาสนจักรออโธด็อกซ์และแองกลิกันมาร่วมพิธีด้วย ในส่วนของบทเทศน์ประจำพิธี พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง ท่านถามคริสตชนที่นั่นว่า "มีการแตกแยกในองค์พระคริสตเจ้าหรือ" (1 โครินธ์ 1:13) เพราะพวกเขาต่างอ้างตัวว่าเป็นพวกของเปาโล พวกของเคฟาส หรือพวกของอพอลโล่

- ท่ามกลางความแตกแยกนี้ เปาโลขอร้องคริสตชนที่โครินธ์ผ่านทางพระนามของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา เพื่อที่ว่า ความแตกแยกจะไม่เกิดอีกในหมู่พวกเขา อย่างไรก็ตาม ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ท่านนักบุญเปาโลได้ชี้นำนั้น ไม่ได้เกิดจากการวางยุทธศาสตร์ตามประสามนุษย์ แต่เกิดจากการมีความคิดเดียวใจเดียวในพระคริสตเจ้า

- ในคืนนี้เองที่เรามาร่วมกันภาวนาอยู่ที่นี่ เราจะตระหนักกันได้ไหมว่า พระคริสตเจ้าไม่สามารถแตกแยกได้ พระคริสตเจ้าต้องการรวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เพื่อจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระหัตถ์ของพระบิดา พระคริสตเจ้าทรงเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน

- ถ้าเราตระหนักได้ถึงสิ่งนี้ เราจะรู้ว่า ความแตกแยกของเราทำร้ายพระกายของพระคริสตเจ้า ความแตกแยกของเราได้ลดความน่าเชื่อถือและลดคุณค่าของการเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ให้โลกรู้

- พี่น้องที่รัก ในองค์พระคริสตเจ้าไม่สามารถเกิดความแตกแยกได้ ในความมั่นใจนี้ เราจำเป็นต้องรักษาและส่งเสริมให้เกิดความสุภาพถ่อมตนและความวางใจต่อการฟื้นฟูเอกภาพที่สัมผัสได้ในหมู่ผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้า

- คืนนี้เองที่พ่อคิดถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่ 2 องค์ นั่นคือ บุญราศี จอห์น ที่ 23 และ บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 เพราะนับตั้งแต่ท่านทั้งสองได้รับเลือกให้ขึ้นมาปกครองประชากรของพระเจ้า ทั้งสองได้ยึดหลัก "คริสตศาสนสัมพันธ์" มาโดยตลอด

- สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23 ทรงนำทางสู่สิ่งใหม่ๆที่ไม่มีใครคาดคิดเสมอ ส่วนสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ได้ช่วยให้งานเสวนาคริสตศาสนสัมพันธ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพระศาสนจักรไปแล้ว นอกจากนี้ พ่อยังคิดถึง สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ที่ช่วยส่งเสริมงานคริสตศาสนสัมพันธ์มาตลอด

- พี่น้องที่รัก ขอให้้เราวอนขอพระเยซูผู้ทรงรวมเราไว้ในพระกายของพระองค์ ขอให้พระองค์ช่วยเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และช่วยเราเอาชนะความขัดแย้ง ความแตกแยก และการทำอะไรตามความต้องการของตัวเองด้วยเถิด

ประมวลภาพ: พิธีปิดงานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน

Read More: Vatican Radio

Comments