โป๊ปฟรังซิส: "ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นธรรมทูตประกาศพระวรสาร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ ศีลล้างบาปทำให้เราได้เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูและเป็นธรรมทูตประกาศพระนามของพระองค์ ทรงย้ำ คริสตชนทุกคนคือห่วงโซ่ทางความเชื่อที่ต้องถ่ายทอดความเชื่อนี้ต่อไปเรื่อยๆผ่านทางศีลล้างบาป 


ช่วงสายวันพุธที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 90,000 คน วันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อยังแบ่งปันเรื่องศีลล้างบาป และอยากจะย้ำว่า เราแต่ละคนคือห่วงโซ่ของความเชื่อ เราส่งมอบความเชื่อนี้จากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งผ่านทางศีลล้างบาป

- อาศัยศีลล้างบาป เราจึงเป็นศิษย์พระเยซูและเป็นธรรมทูต เราได้เกิดใหม่ในพระหรรษทานและเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นผู้ติดตามพระเยซูและเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร

- พี่น้องที่รัก ศีลล้างบาปจะช่วยเราให้ได้รับความรอดพ้นจากบาป ไม่มีใครได้รับความรอดเพียงคนเดียว แต่เราทั้งหมดที่เป็นชุมชนของพระเจ้า เราจะได้รับความรอดไปด้วยกัน

- พ่ออยากแบ่งปันเรื่องประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในญี่ปุ่นให้พวกท่านได้ฟังกันเล็กน้อย ญี่ปุ่นมีการเบียดเบียนศาสนากว่า 250 ปี แต่มันก็ทำลายความเชื่อไม่ได้ เพราะพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

- ดังนั้น คริสตชนต้องสวดภาวนาและนำลูกหลานของตนมารับศีลล้างบาป เพราะสิ่งนี้คือการทำให้ความเชื่อมีชีวิตชีวา

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments