โป๊ปฟรังซิส: คำว่า "พระมารดาของพระเจ้า" เป็นชื่อแรกสุดและสำคัญสุดในการเรียกแม่พระ

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ คำว่า "พระมารดาของพระเจ้า" เป็นคำเรียกแรกสุดและสำคัญสุดที่ใช้เรียกแม่พระ ทรงย้ำ สันติภาพโลกจะเกิดได้ถ้าเราตระหนักถึงความเป็นพี่น้องกัน เคารพความแตกต่าง และยอมรับซึ่งกันและกัน ทรงเตือนสติ อย่าตกเป็นเหยื่อของการแก้แค้น หยิ่งยโสโอหัง และการคดโกงเป็นอันขาด


ช่วงสายวันพุธที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชแม่พระ พระชนนีย์ของพระเจ้า รวมทั้งเป็นวันสันติภาพสากลและวันปีใหม่ โดยพิธีนี้จัดขึ้นในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือกันดารวิถี พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "ขอพระเจ้าอวยพรแก่ท่าน และปกปักรักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงกระทำให้พระพักตร์ของพระองค์ส่องสว่างแก่ท่าน และทรงพระกรุณาต่อท่าน ขอพระองค์ทอดพระเนตรเหนือท่าน และประทานสันติสุขแก่ท่าน"

- ข้อความตอนนี้ บอกเราว่า ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ไม่มีเวลาใดที่มีความหมายมากกว่าตอนนี้ที่เรามาร่วมรับฟังคำอวยพรจากพระเจ้า พระเจ้าอวยพรเราและปกปักรักษาเรา พระเจ้ายังทรงประทานสันติสุขให้เราด้วย พระวาจาของพระเจ้าตอนนี้คือพระวาจาแห่งความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ และความหวัง ที่จะดำรงอยู่กับเราตลอดการจาริกเดินทางตลอดปีใหม่นี้

- พระวาจาของพระเจ้าไม่ใช่ความหวังจอมปลอมที่ตั้งอยู่บนคำสัญญาอันเปราะบางตามประสามนุษย์ พระวาจาของพระเจ้าไม่ใช่ความหวังแบบไร้เดียวสาที่หวังว่า เดี๋ยวอนาคตทุกสิ่งจะต้องดีขึ้น ไม่! พระวาจาของพระเจ้าไม่ใช่ความหวังลมๆแล้งๆ แต่เป็นความหวังที่ตั้งอยู่บนสิ่งที่พระองค์ทรงอวยพร และนี่คือสารที่พระศาสนจักรนำมามอบให้เราทุกคน

- สารแห่งความหวังในพระพรของพระเจ้า มีอยู่ทั้งครบในสตรีผู้หนึ่งที่ชื่อว่า "มารีอา" ซึ่งเธอผู้นี้คือพระมารดาของพระเจ้า

- พระมารดาของพระเจ้าคือชื่อเรียกชื่อแรกและเป็นชื่อเรียกที่สำคัญที่สุดที่เราเรียกแม่พระ เหมือนที่สังคายนาแห่งเอเฟซัสระบุชัดเจนถึงความเป็นพระมารดาของพระเจ้า จนนำไปสู่การอุทิศพระนามนี้ให้กับมหาวิหาร ซานตา มารีอา มาจจอเร่ ในกรุงโรม

- แม่พระยังเป็นแม่ของเราทุกคน จำได้ไหม ตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงมอบแม่พระให้เป็นมารดาของเรา ตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบาก ดวงหฤทัยอันทุกข์ระทมของแม่พระทรงเปิดต้อนรับเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย แม่พระต้อนรับและห่วงใยเราด้วยความรักแบบแม่มีต่อลูก เพราะความรักของแม่พระคือบ่อเกิดของความหวังและความชื่นชมยินดี

- สุดท้ายนี้ ขอเชิญทุกคนมอบความวางใจในการเดินบนหนทางของความเชื่อไว้กับแม่พระ ขอให้เราถวายความต้องการต่างๆไว้กับแม่พระ ขอให้เราถวายความต้องการของโลก เฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการของผู้แสวงหาความยุติธรรมและสันติไว้กับแม่พระ

- แม่พระคือแบบอย่างของความสุภาพถ่อมตนและเปิดใจทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตลอดเวลา ขอให้แม่พระช่วยเราในการประกาศพระวรสารด้วยความชื่นชมยินดีให้กับทุกคน ขอให้เราประกาศพระวรสารแบบไม่มีกั๊ก ไม่มียั้ง ใส่ให้เต็มที่กับงานที่ทำ และขอให้เรามองไปที่รูปแม่พระข้างๆพระแท่น แล้วพูดพร้อมกันว่า "พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า!"

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 120,000 คน โดยพระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันก่อนภาวนาว่า:

- สวัสดีปีใหม่แด่พี่น้องทุกท่าน! วันนี้พระศาสนจักรสมโภชแม่พระ พระชนนีย์ของพระเจ้าและยังเป็นวันสันติภาพสากล พ่ออยากแบ่งปันว่า สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากเรามีสำนึกว่า แท้จริงแล้ว เราคือพี่น้องกัน เราเป็นครอบครัวเดียวกัน และเราเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกัน

- ดังนั้น เรามีความรับผิดชอบร่วมกันคือต้องร่วมกันสร้างโลกให้เป็นครอบครัวแห่งความเป็นพี่น้องที่รู้จักเคารพกัน ยอมรับความแตกต่างซึ่งกัน และดูแลเอาใจใส่ต่อกัน

- ตอนนี้ มีความรุนแรงและความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นหลายภาคส่วนของโลก เราไม่สามารถปล่อยตัวเองให้อยู่เฉยๆและไม่รู้สึกรู้สา แต่เราต้องร่วมกันทำงานเพื่อสร้างสังคมแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้

- ขอให้เราเรียกร้องสันติภาพในกลุ่มคนที่ประสบภัยจากสงครามและความรุนแรง ขอให้เราหันหน้าเสวนาและให้อภัยกัน จงอย่าตกเป็นเหยื่อของการแก้แค้น อย่าตกเป็นเหยื่อของความหยิ่งยโสโอหัง และอย่าตกเป็นเหยื่อของการคอร์รัปชั่นเป็นอันขาด!

ประมวลภาพ: มิสซาสมโภชแม่พระ พระชนนีย์ของพระเจ้า

Read More: Vatican RadioComments