โป๊ปฟรังซิส: "สังฆราชหรือสงฆ์ทำผิดคนเดียว ส่งเสียงดังกว่าการที่มีพระสงฆ์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเปรียบ สังฆราชหรือสงฆ์ทำผิดคนเดียว ส่งเสียงดังกว่าการที่มีพระสงฆ์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทรงย้ำ พระองค์ตามข่าวพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์เสมอๆ และหนังสือพิมพ์ไม่รายงานข่าวพระสงฆ์ทำดีหรอก แต่จ้องรายงานข่าวเชิงลบเป็นหลัก ดังนั้น เราต้องสวดภาวนาให้พระสังฆราชและพระสงฆ์ให้สมกับเป็น "ผู้ได้รับการเจิม" และเลือกจากพระเจ้า


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านจากหนังสือซามูเอล (2 ซมอ 5:1-7,10) เราได้เห็นการกล่าวถึงการเจิมเดวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ การเจิมเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะถ้าไม่มีการเจิม เดวิดจะเป็นกษัตริย์แค่ศีรษะ เขาจะเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรอิสราเอล เขาจะเป็นแค่ผู้นำทางการเมือง แต่เมื่อเขาได้รับการเจิม พระจิตของพระเจ้าจะเจ้าเสด็จมาเหนือเดวิดและสถิตย์อยู่กับเขา พระคัมภีร์ก็ระบุชัดเจนว่า เดวิดจะมีอำนาจยิ่งขึ้นและพระเจ้าจะอยู่กับเขา นี่แหละคือความแตกต่างของการได้รับการเจิมขึ้นเป็นกษัตริย์และเป็นบุคคลที่ได้รับเลือกจากพระเจ้า

- พระสังฆราชคาทอลิกก็เช่นกัน พระสังฆราชได้รับเลือกไม่ใช่แค่ปกครองหน่วยงาน(สังฆมณฑล) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร แต่พระสังฆราชก็ได้รับการเจิมและพระจิตก็ประทับอยู่กับพวกเขา พระสังฆราชทุกคนเป็นคนบาป ทุกคนนะ! พ่อย้ำว่าทุกคน แต่พวกเราก็ยังได้รับการเจิม พวกเราทุกคนต้องการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆวัน บุคคลที่เป็นพระสังฆราชคือผู้ที่ได้รับการเจิมในพระนามของพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่เป็นพระสังฆราชเพราะการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเสียงส่วนมาก

- การเจิมนี้ได้นำพระสังฆราชและพระสงฆ์ให้ใกล้ชิดกันกับพระเจ้าและนำพวกเขาให้เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและพละกำลัง ในการนำพาประชากรของพระเจ้าไปข้างหน้า และช่วยพวกเขาให้ดำเนินชีวิตรับใช้ผู้อื่น

- การเจิมนำซึ่งความชื่นชมยินดีของคนที่ได้รับเลือกจากพระเจ้า ได้รับการเฝ้ามองจากพระเจ้า และอยู่ในความรักที่พระเจ้าทรงมองมาที่เรา ดังนั้น เมื่อเราคิดถึงพระสังฆราชและพระสงฆ์ เราต้องคิดถึงพวกเขาในแนวทางที่ว่า "พวกเขาได้รับการเจิม"

- ในทางกลับกัน มันเป็นไปได้ยากที่จะทำความเข้าใจ และยากที่จะอธิบายถึงวิธีการที่พระศาสนจักรสามารถดำรงอยู่ด้วยพละกำลังประสามนุษย์(จากบรรดาผู้ได้รับการเจิม) ว่าเป็นไปได้อย่างไร สังฆมณฑลก้าวไปข้างหน้าเพราะมันมีบุคคลศักดิ์สิทธิ์ และการเจิมนี้ได้ทำให้เขานำพาสังฆมณฑลไปข้างหน้าและเติบโตไปเรื่อยๆ ชุมชนเขตวัดมีการพัฒนาเพราะมันมีหลายองค์กร หลายหน่วยงาน และก็มีบรรดาพระสงฆ์ที่ช่วยกันผลักดันให้ชุมชนวัดก้าวไปข้างหน้า มีบรรดาพระสังฆราชผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมายที่มอบชีวิตให้กับการรับใช้สังฆมณฑลของตน เช่นเดียวกัน มีสัตบุรุษจำนวนมากที่ได้รับอานุภาพของความเชื่อและความรักจากบรรดาผู้อภิบาลที่ได้รับเจิมเหล่านี้

- อย่างไรก็ตาม พ่อได้อ่านหนังสือพิมพ์และเจอข่าวว่า พระสังฆราชองค์นี้ทำอย่างนั้น พระสงฆ์องค์นั้นทำอย่างนี้ โอ ... มันใช่เลย! พ่อได้อ่านมันทั้งหมดแหละ บอกพ่อหน่อยซิว่า หนังสือพิมพ์เสนอข่าวคุณงามความดีของพระสงฆ์จำนวนมากว่าทำอะไรบ้างหรือเปล่า หรือเสนอข่าวว่า พวกเขาทำให้ประชาชนก้าวหน้าในความเชื่อได้อย่างไร ไม่! ไม่เลย ของแบบนี้มันไม่เป็นข่าว เพียงแค่ใบไม้ใบเดียวร่วงหล่นลงจากต้นก็ส่งเสียงดังมากกว่าต้นไม้เจริญเติบโตแล้ว

- ดังนั้น วันนี้ ขอให้เราคิดถึงการถูกเจิมของเดวิด สิ่งนี้จะช่วยเราให้ทำดีและคิดถึงความกล้าหาญ ความศักดิ์สิทธิ์ ความดีงามของบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ และจงสวดภาวนาให้พวกเขา เรามาร่วมพิธีในวันนี้เพื่อขอบคุณพวกท่านเหล่านั้นกันนะ

Read More: Vatican Radio

Comments