โป๊ปฟรังซิส: "จงแทนที่ความอาฆาตแค้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ แทนความรุนแรงด้วยความรัก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คริสตชนต้องแทนที่ความอาฆาตมุ่งร้ายด้วยความบริสุทธิ์ใจ แทนที่ความรุนแรงด้วยความรัก แทนที่ความหยิ่งยะโสด้วยความสุภาพ และแทนที่อำนาจเกียรติยศด้วยการรับใช้ ทรงชี้ จงอย่าดำเนินชีวิตเหมือนป้อมปราการที่มีแต่ศัตรูโอบล้อม แต่จงเป็นเมืองบนภูเขาที่สูงเด่นและให้คนเข้าหาได้เสมอ


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก พระวรสารที่เราได้ฟังในวันนี้ คำว่า "พระเยซูเป็นลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก" มีความหมายอย่างไรกับตัวเราและพระศาสนจักร คำๆนี้มีความหมายว่า เราต้องแทนที่ "ความอาฆาตมุ่งร้ายด้วยความบริสุทธิ์ใจ แทนที่ความรุนแรงด้วยความรัก แทนที่ความหยิ่งยะโสด้วยความสุภาพ แทนที่อำนาจเกียรติยศด้วยการรับใช้"

- การเป็นศิษย์ติดตามลูกแกะของพระเจ้า หมายความว่า เราต้องไม่ดำเนินชีวิตราวกับว่าเราเป็นป้อมปราการที่ถูกศัตรูโอบล้อม แต่เราต้องเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขา เปิดกว้างให้ทุกคนเข้าหา และเปิดต้อนรับทุกคน เราต้องไม่ปิดใจให้กับทัศนคติที่ปิดตาย แต่เราต้องเป็นประจักษ์พยานถึงการดำเนินชีวิตตามแบบพระเยซู

- คำว่า "ลูกแกะของพระเจ้า" ปรากฏให้เห็นหลายครั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ และถูกอ้างอิงถึงพระเยซูเสมอๆ เพราะอะไร? ก็เพราะลูกแกะคือสัญลักษณ์ของความอ่อนโยน นบนอบเชื่อฟัง ซื่อสัตย์ไม่พิษภัย และพร้อมสละตัวเองเป็นเครื่องเผาบูชาพระเจ้า ลูกแกะไม่ใช่สัตว์ที่ชอบเป็นผู้ปกครองหรือผู้ล่า แต่เป็นสัตว์ที่รักสันติ และนี่แหละคือองค์พระเยซูเจ้า

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงวันผู้อพยพลี้ภัยสากลซึ่งพระศาสนจักรจัดในวันนี้ (19 มกราคม 2014) โดยพระสันตะปาปาทรงขอร้องนานาชาติให้ช่วยกันดูแลผู้ลี้ภัยอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และขอให้บรรดากลุ่มคาทอลิกต่างๆร่วมกันมอบสิ่งดีงามให้ผู้อพยพ รวมทั้งอย่าสูญเสียความหวังในการดำเนินชีวิต

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Insider

Comments