สรุปสาระสำคัญของสารเตือนใจ "Evangelii Gaudium" (ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร)

ช่วงเที่ยงวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา วาติกันได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวสารเตือนใจ (Apostolic Exhortation) ซึ่ง สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกในสมณสมัยของพระองค์ โดยสารเตือนใจนี้ชื่อว่า "Evangelii gaudium" หรือชื่อภาษาไทยคือ "ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร"ทั้งนี้ ในส่วนสาระสำคัญของสารเตือนใจนี้ Pope Report ขอสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

- คนที่ประกาศพระวรสารต้องไม่ทำตัวเหมือนคนที่เพิ่งกลับมาจากงานศพ ทำหน้าตาหดหู่ แต่เราต้องมีชีวิตชีวาเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี

- พระศาสนจักรต้องไม่หลงไปตาม "จิตตารมย์ฝ่ายโลก" ซึ่งแสวงหา "ความสุขสบายและการกินอยู่อย่างสุขอุรา" ถ้าพระศาสนจักรหลงไปตามจิตตารมย์ฝ่ายโลก เราจะกลายเป็น "พิพิธภัณฑ์" หรือวัตถุโบราณทันที

- พระศาสนจักรต้องเป็น "พระศาสนจักรของคนยากไร้ และต้องเป็นพระศาสนจักรเพื่อคนยากไร้" คนยากไร้สอนอะไรให้กับเรามากมาย พวกเราถูกเรียกให้มาค้นหาพระคริสตเจ้าในกลุ่มคนยากไร้ เราต้องเป็นเพื่อนและรับฟังพวกเขา เพราะพระเจ้าต้องการจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเราผ่านทางคนยากไร้

- จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารในพระศาสนจักร เพื่อให้การทำงานเป็นแบบ "มิชชันนารี" มากยิ่งขึ้น (เน้นการแพร่ธรรมให้มากยิ่งขึ้น) ด้วยการกระจายอำนาจให้กับสภาพระสังฆราชท้องถิ่นตามประเทศต่างๆ (Decentralisation) การกระจายอำนาจให้กับพระศาสนจักรท้องถิ่นถือว่าจำเป็นมากๆ

- พระศาสนจักรต้องเปิดประตูออกต้อนรับทุกคน พระเจ้าทรงเปิดประตูต้อนรับเราเสมอ พระองค์ไม่เคยปิดประตูต้อนรับเรา ดังนั้น พระศาสนจักรก็ต้องไม่ปิดตัวเองเช่นกัน

- พ่ออยากให้พระศาสนจักร "บาดเจ็บและเนื้อตัวมอมแมม" เพราะออกไปสัมผัสคนยากไร้ตามท้องถนนและออกไปประกาศพระวรสาร ดีกว่า เจ็บป่วยเพราะนั่งสบายๆไปวัน อยู่แบบไม่ต้องลำบากอะไร อยู่แบบนั่งสั่งการจากศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว (I prefer a Church which is bruised, hurting and dirty because it has been out on the streets, rather than a Church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security. I do not want a Church concerned with being at the centre and then ends by being caught up in a web of obsessions and procedures.)

- อย่าหลงไปตามจิตตารมย์ฝ่ายโลก ซึ่งไม่แสวงหาพระราชัยสวรรค์ แต่มุ่งหวังแต่ความเป็นอยู่สุขสบาย

- จิตตารมย์ฝ่ายโลกอีกแบบก็คือ "พวกชอบคิดว่าตัวเองเหนือกว่า เจ๋งกว่าคนอื่น" เราต้องอย่าทำแบบนี้ นี่เป็นแนวคิดที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง เราต้องอย่ายึดติดกับตัวเอง แต่จงประกาศพระวรสาร อุทิศตัวเองให้กับคนอื่น

- คริสตชนกลุ่มไหนที่ยังตกเป็นเหยื่อของการอิจฉาและนินทากัน สงครามแบบนี้ยังมีอีกเยอะไหมในกลุ่มประชากรของพระเจ้า เราจะประกาศพระวรสารได้อย่างไรถ้าครอบครัวของเราเป็นแบบนี้

- เราจำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าและหน้าที่รับผิดชอบของฆราวาส พวกเราบรรดาพระสงฆ์ต้องหลีกหนีจากการแสวงหาอำนาจจากการเป็นพระสงฆ์ ต้องอย่าแสวงหาความก้าวหน้าในการเป็นพระสงฆ์

- บทบาทของสตรีต้องได้รับการส่งเสริม เราต้องส่งเสริมบทบาทของสตรีที่เก่งๆซึ่งมีมากมายในพระศาสนจักร สิทธิของสตรีต้องได้รับการเคารพและคุ้มครอง

- เวลาพระสงฆ์เทศน์ ต้องเทศน์ให้สั้นและกระชับ อย่าทำให้บทเทศน์กลายเป็นการบรรยายเด็ดขาด มันควรเป็นการเทศน์สอนที่ออกจาก "ใจถึงใจ" จงหลีกเลี่ยงการเทศน์เชิงเทวศาสตร์ พระสงฆ์คนไหนที่เทศน์แล้วไม่เตรียมเทศน์ ก็ไม่ซื่อสัตย์และไม่รับผิดชอบ (He is dishonest and irresponsible)

- บทเทศน์ที่ดีต้อง "มอบความหวังให้คนฟัง อย่าเทศน์เชิงลบเด็ดขาด" 


ติดตามสารเตือนใจ "ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร" แบบเต็มๆ ได้ คลิกที่นี่

Comments