โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรเติบโตได้ด้วยความรักเท่านั้น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พระศาสนจักรเติบโตได้ด้วยความรักเท่านั้น แต่เมื่อใดที่พระศาสนจักรมีท่าทีเฉยชาและไม่สนใจเพื่อนมนุษย์ พระศาสนจักรก็จะไม่เติบโตเด็ดขาด ทรงชี้ คริสตชนไม่ควรกลัวพระสงฆ์เวลาไปรับศีลอภัยบาป เพราะพระเยซูทรงเตรียมพร้อมจะให้อภัยเราผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์


ช่วงสายวันพุธที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะสัตบุรุษกว่า 90,000 คน ระหว่างการเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- สัปดาห์นี้ พ่อยังจะพูดถึง "บทข้าพเจ้าเชื่อ" ในส่วนที่เกี่ยวกับสหพันธ์นักบุญ ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วพ่อยังพูดไม่ครบ สหพันธ์นักบุญไม่ใช่แค่ตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นจิตแห่งความดีงามให้กับพวกเราด้วย อาศัยการแบ่งปันสิ่งดีงามให้กับผู้อื่น พวกเราจะเติบโตในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร

- วันนี้ พ่อขอแบ่งปันกับพี่น้อง 3 เรื่อง ได้แก่ ศีลศักดิ์สิทธิ์, พระพร และความรักจากพระเจ้า

- เรื่องแรก "ศีลศักดิ์สิทธิ์" พวกเราได้พบกับพระเยซูในฤทธานุภาพแห่งการไถ่ให้รอดของพระองค์ พวกเราได้รับการยืนยันความรอดในความชื่นชมยินดีแห่งความเชื่อ และเราถูกส่งออกไปให้แบ่งปันความชื่นชมยินดีแห่งความรอดให้กับผู้อื่น มันสำคัญมากนะในการนำลูกหลานของเราไปรับศีลอภัยบาปตั้งแต่ยังเป็นเด็กแรกเกิด เพราะนี่คือการประทับของพระเยซูคริสต์ในตัวเรา และพระองค์จะช่วยเหลือเรา นอกจากนี้ เวลาเราไปรับศีลอภัยบาป เราไม่ควรกลัวพระสงฆ์ผู้โปรดศีลอภัยบาป เพราะการไปรับศีลอภัยบาป เราจะได้พบกับพระเยซูผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีและให้อภัยเรา

- เรื่องที่สอง "พระพร" อาศัยพระพรอันอุดมและหลากหลาย ของขวัญฝ่ายจิตและพระหรรษทานจะโปรยปรายมาสู่เราผ่านทางพระจิตเจ้า เราจะช่วยกันสร้างพระศาสนจักรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และรับใช้ทุกคน

- เรื่องสุดท้าย "ความรักของพระเจ้า" ใครที่ไม่มีคุณงามความดี ใครที่ไม่รับใช้พระศาสนจักร ก็จะไม่เข้าใจความรักของพระเจ้า พ่อขอแบ่งปันเล็กน้อยว่า เช้าวันนี้ พ่อได้ไปเยี่ยมเด็กผู้หญิงอายุ 1 ขวบที่ป่วยหนัก พ่อไปสวดภาวนาให้เด็กน้อยคนนี้และพ่อก็ขอเชิญชวนพวกเราสวดให้เธอด้วย เพราะตอนนี้ เด็กคนนี้ป่วยหนักมากและต้องการคำภาวนาอย่างมากด้วย

- สุดท้ายนี้ พ่อขอสรุปว่า พระศาสนจักรไม่สามารถเติบโตได้ด้วยการนิ่งเฉย, ไม่สนใจใคร และแสดงออกแบบตลกร้าย แต่พระศาสนจักรจะเติบโตได้ด้วยความรักเท่านั้น

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio
Comments