โป๊ปฟรังซิส: "เราร่วมมิสซาเพราะสรรเสริญพระเจ้า ไม่ใช่เพราะชอบจารีตพิธี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงตั้งคำถาม จุดประสงค์หลักของเราในการมาร่วมมิสซาอยู่ที่ความต้องการสรรเสริญพระเจ้าใช่หรือเปล่า หรือมาร่วมพิธีเพราะต้องการร่วมจารีตที่สง่างามและอยู่ในโบสถ์ที่สวยงามเท่านั้น ทรงชี้ เราต้องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ เพราะนี่คือที่ประทับของพระเจ้าและเป็นที่ให้เราฟังเสียงของพระองค์


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โอกาสระลึกถึงนักบุญเซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูเสด็จเข้าไปในพระวิหารและขับไล่บรรดาพ่อค้าออกไป พร้อมสั่งสอนว่า "นี่คือบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา" (ลูกา 19:45-48) ส่วนบทอ่านวันนี้จากหนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1 (1 มคบ 4:36-37,52-59) เราก็ได้เห็นชาวอิสราเอลมาช่วยกันชำระพระวิหารให้หมดมลทิน เพื่อใช้ในการสรรเสริญพระเจ้า

- พ่อจึงอยากแบ่งปันว่า จุดประสงค์หลักของพวกเราที่มายังพระวิหารของพระเจ้าก็คือ "การสรรเสริญนมัสการพระองค์" นี่คือหัวใจหลักสำคัญสุด

- พ่ออยากถามว่า ตัวโบสถ์คาทอลิกหรือพิธีกรรมที่เราใช้กันทุกวันนี้ มีส่วนช่วยเราในการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าไหม เราต้องอย่าหลงประเด็นนะ เพราะทุกอย่างต้องตอบให้ได้ว่า ช่วยให้เรามีสมาธิและให้ความสำคัญกับการสรรเสริญพระเจ้ามาเป็นอันดับแรกใช่หรือเปล่า

- นอกจากนี้ พ่ออยากถามว่า ในชีวิตฝ่ายจิตของเราแต่ละคนที่เป็นพระวิหารของพระเจ้า เราได้ให้ชีวิตเราเป็นสถานที่สำหรับนมัสการพระเจ้าและเดินตามพระบัญญัติของพระองค์ได้หรือไม่ นักบุญเปาโลพูดไว้ว่า ร่างกายของเราคือพระวิหารของพระจิต พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่ในตัวเรา ดังนั้น เราต้องฟังและเดินตามพระองค์

- พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ เรียกร้องเราให้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เสมอ เพราะเราทุกคนเป็นคนบาป เราจึงต้องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เหมือนที่ชาวอิสราเอลชำระพระวิหารให้บริสุทธิ์เพื่อใช้นมัสการพระเจ้า

- เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ทางการสวดภาวนา, พลีกรรมใช้โทษบาป, ศีลอภัยบาป และพิธีมิสซา อาศัยสิ่งเหล่านี้ ทั้งตัวโบสถ์ที่เราใช้เป็นสถานที่สรรเสริญพระเจ้าและในพระวิหารซึ่งก็คือจิตใจของเรา จะได้เป็นสถานที่สรรเสริญและตั้งใจฟังเสียงพระเจ้าอย่างแท้จริง

Read More: Vatican Radio

Comments