โป๊ปฟรังซิส: "ทั้งคนดีและคนเลวได้รับเชิญเข้าสู่พระศาสนจักรเหมือนกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ พระศาสนจักรคือที่สำหรับทุกคน ทั้งคนดีและคนเลวต่างได้รับเชิญจากพระเจ้าเหมือนกันหมด ทรงย้ำ อย่าทำตัวเด่นดังเป็นคนสำคัญในพระศาสนจักร เพราะพระเอกตัวจริงคือพระเจ้าเท่านั้น ส่วนเราคือผู้ติดตามพระองค์


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ เป็นเรื่องชายคนหนึ่งจัดงานเลี้ยงและเชิญแขกมากมายให้มาร่วมงาน แต่ทุกคนปฏิเสธ จนชายคนนั้นต้องให้คนรับใช้ไปตามคนยากจนตามท้องถนนมาร่วมงานแทน พระวรสารตอนนี้สะท้อนถึง "อัตลักษณ์คริสตชน" ได้เป็นอย่างดี

- อันดับแรก แก่นแท้ของศาสนาคริสต์คือการเชื้อเชิญ กล่าวคือ เราจะเป็นคริสตชนได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับเชิญ มันเป็นการเชื้อเชิญจากพระเจ้าให้เราเข้ามาเป็นคริสตชนแบบฟรีๆ เราไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงของพระเจ้า

- คริสตชนคือผู้ได้รับเชิญ ว่าแต่รับเชิญเพื่ออะไร? เพื่อช้อปปิ้ง? เพื่อเดินเล่น? ไม่เลย! พระเจ้าต้องการบอกเรามากกว่านั้น พระองค์ต้องการบอกเราว่า "ลูกได้รับเชิญมาเพื่อร่วมงานเลี้ยง มาร่วมความชื่นชมยินดีของความรอด มาร่วมความชื่นชมยินดีของการแบ่งปันชีวิตกับพระคริสตเจ้า" นี่คือความชื่นชมยินดี พวกท่านถูกเชิญให้มาร่วมงานฉลองของพระองค์

- ในชีวิตนี้ พ่อยังไม่เคยเห็นงานเลี้ยงไหนที่ผู้จัดงาน จัดงานเลี้ยงให้ตนเองเพียงลำพัง ถ้าเป็นแบบนั้น มันคงน่าเบื่อน่าดู แม้งานเลี้ยงแบบลำพังนั้นจะมีการเปิดไวน์ฉลองก็ตาม แต่มันก็ไม่ใช่งานเลี้ยง เพราะงานเลี้ยง เราต้องฉลองกับผู้อื่น กับครอบครัวและกับเพื่อนของเรา รวมถึงฉลองกับผู้ที่ได้รับเชิญ

- กลับไปยังบทอ่านของวันนี้ นักบุญเปาโลก็ย้ำว่า "เราร่วมเป็นหนึ่งกันในกายเดียวของพระคริสตเจ้า" ส่วนพระวรสารวันนี้ก็เน้นว่า เราทุกคนได้รับเชิญ ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลว เราต่างได้รับเชิญ และผู้ที่จะได้รับเชิญเป็นกลุ่มแรกคือผู้ที่เป็นส่วนเกินของสังคม

- พระศาสนจักรไม่ใช่พระศาสนจักรสำหรับคนดีเท่านั้น แต่เป็นที่ของคนบาปด้วย เราทุกคนเป็นคนบาปที่ได้รับเชิญจากพระเจ้า ในพระศาสนจักรมีความหลากหลายของพระพร ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า พระพรทางการประกาศพระวรสาร, การรับใช้ และการสอน เราทุกคนมีดีในตัว เรามีคุณภาพและความเก่งในด้านที่ต่างกันไป

- ในพระศาสนจักร เราไม่สามารถพูดได้ว่า เราจะไปงานเลี้ยงของพระเจ้า แต่มีข้อแม้ว่า คนร่วมงานเลี้ยงนี้ต้องเป็น 3-4 คนที่เราสนิทเท่านั้น เราพูดแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด ในงานเลี้ยงของพระเจ้า เราไม่สามารถเลือกได้ เพราะพระศาสนจักรคือสถานที่สำหรับทุกคน

- ในพระวรสาร เราจะพบว่า ผู้ได้รับเชิญบางคน อ้างว่า ไม่่ว่างติดงานต่างๆนาๆ พวกเขาตอบรับว่าจะไป แต่ก็ไม่ไป การเป็นคริสตชนเราจะทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะถ้าทำแบบนั้น เราจะไม่ได้รับความรอด จำไว้ว่า ถ้าเราไม่ไปร่วมงานเลี้ยงของพระเจ้า เราก็ไม่ใช่คริสตชน

- ในพระศาสนจักร เราไม่มีใครเด่นกว่าใคร เพราะคนที่เด่นและเป็นพระเอกคือพระเจ้า เราทุกคนคือผู้ติดตามพระองค์!

Read More: Vatican RadioComments