โป๊ปฟรังซิส: "จงสวดขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อจะเข้าใจเครื่องหมายแห่งกาลเวลา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน คริสตชนต้องรู้จักสวดขอสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อให้เข้าใจ "เครื่องหมายแห่งกาลเวลา" อย่างถ่องแท้ ทรงย้ำ เราไม่มีทางเข้าใจเครื่องหมายแห่งกาลเวลาได้ง่ายๆ เราเป็นแบบพวกอัครสาวกที่เวลาพระเยซูตรัสถึงเครื่องหมายแห่งกาลเวลา บรรดาสาวกมักจะไม่เข้าใจว่าพระองค์หมายถึงอะไรกันแน่


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวอุปมาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น แล้วตรัสสรุปว่า "ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลย" บรรดาอัครสาวกฟังพระเยซูตรัสแล้วไม่เข้าใจ แต่พระเยซูก็ไม่โกรธที่พวกเขาไม่เข้าใจพระองค์

- พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา เข้าใจสิ่งที่เกิดในชีวิตของเรา เข้าใจสิ่งที่เกิดกับโลกและประวัติศาสตร์

- ว่าแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นั้น หมายความว่าอย่างไร นี่คือสัญญาณของกาลเวลาไง! ในอีกทางหนึ่ง จิตตารมย์ฝ่ายโลกให้สิ่งที่แตกต่างออกไป เพราะจิตตารมย์ฝ่ายโลกไม่ต้องการกลุ่มชุมชน มันต้องการแก๊งค์มั่วสุม ไม่รู้จักยั้งคิด และปราศจากเสรีภาพ

- พระเจ้าทรงต้องการให้เราเข้าใจในเรื่องของสัญญาณแห่งกาลเวลา พระจิตจะช่วยเราและมอบพระพรแห่งสติปัญญาให้กับเรา เพื่อจะได้เข้าใจสัญญาณของกาลเวลา

- มันเป็นเรื่องงดงามมากที่เราสวดขอพระหรรษทานจากพระเจ้า ได้โปรดประทานสติปัญญาให้กับเรา ทั้งนี้ เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงความคิดแย่ๆออกไป ดังนั้น ขอให้เราสวดขอพระเจ้าให้มากๆ เพื่อพระองค์จะได้ประทานสติปัญญาให้เราเข้าใจสัญญาณของกาลเวลา

Read More: Vatican Radio

Comments