โป๊ปฟรังซิส: "จงเตรียมพร้อมเสมอ การพิพากษาของพระเจ้าจัดขึ้นแน่"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ เราต้องไปยืนให้พระเจ้าตัดสินแน่นอนเมื่อเราสิ้นใจ การตัดสินนี้เกิดขึ้นแน่ เพียงแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ ดังนั้น จงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาอุทิศแด่ดวงวิญญาณพระคาร์ดินัลและพระสังฆราชที่ล่วงลับในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 125 องค์ แบ่งเป็นพระคาร์ดินัล 9 องค์ และพระสังฆราช 116 องค์ โดยมิสซานี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- บรรยากาศเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เรามารำลึกถึงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ เรามารำลึกถึงบรรดาพี่น้องพระคาร์ดินัลและพระสังฆราชจากทั่วโลกที่ได้ล่วงหน้าก่อนเรากลับไปยังบ้านพระบิดาในรอบปีที่ผ่านมา เรามาร่วมมิสซาอุทิศแด่พวกเขา เราวอนขอพระเจ้าโปรดประทานรางวัลแห่งสวรรค์ที่ทรงสัญญาไว้ให้กับข้ารับใช้เหล่านี้ด้วย

- มิสซานี้ เราได้ยินบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ที่กล่าวว่า "เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่ความตายหรือชีวิต ไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผู้มีอำนาจปกครอง ไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคต ไม่ว่าฤทธิ์อำนาจใดหรือความสูง ความลึกไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซู องค์พระเจ้าของเรา" (โรม 8:38-39)

- นักบุญเปาโลพูดถึงความรักของพระเจ้าว่าลึกซึ้งที่สุด นี่เป็นแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดสามารถเอาชนะได้ นักบุญเปาโลกล่าวว่า ไม่มีสิ่งใดพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าที่มีต่อเรา แม้อำนาจปีศาจจะเป็นศัตรูกับมนุษย์ แต่มันจะอ่อนแรงลงเมื่อเผชิญหน้ากับความเป็นหนึ่งเดียวกันของความรักพระเยซูกับผู้ที่ตอบรับความรักของพระองค์

- บรรดาผู้อภิบาลที่กระตือรือร้นซึ่งสิ้นใจเหล่านี้ ได้อุทิศชีวิตของตนเพื่อรับใช้พระเจ้าและบรรดาพี่น้องในพระหัตถ์ของพระเจ้า ทุกวันในชีวิตของพวกเขาถูกถักทอด้วยสายใยแห่งความชื่นชมยินดี ความทุกข์ ความหวัง และความซื่อสัตย์ต่อพระวรสาร ทุกสิ่งของพวกเขาได้อยู่ในหัตถ์ของพระเจ้าแล้ว

- บาปของเราก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเช่นกัน มันอยู่ในพระหัตถ์ที่เมตตาของพระองค์ อยู่ในพระหัตถ์ที่มีบาดแผลแห่งความรักของพระเยซู พระองค์ต้องการจะช่วยเราด้วยพระหัตถ์อันเมตตาของพระองค์

- ขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความหวัง นั่นคือ การกลับเป็นขึ้นมาใหม่ในบ้านของพระเจ้า ใครที่น้อมรับพระวาจาของพระเจ้าและเชื่อฟังพระจิต เขาก็จะได้รับความรอด

- ขอให้เราเตรียมพร้อมเสมอ เพราะเราไม่รู้ว่าวันประชุมพิพากษาครั้งสุดท้าย จะจัดวันไหน แต่ที่รู้คือการประชุมนี้จัดขึ้นแน่ๆ

ประมวลภาพ: มิสซาอุทิศแด่ดวงวิญญาณพระคาร์ดินัลและพระสังฆราชที่ล่วงลับ

Read More: Vatican Radio


Comments