โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแก้บาปทุกๆ 2 อาทิตย์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน พระองค์ทรงไปแก้บาปทุกๆ 2 อาทิตย์ เพราะคนที่เป็นพระสันตะปาปาก็เป็นคนบาปและจำเป็นต้องขอการอภัยโทษจากพระเจ้าเหมือนกัน ทรงเตือนสติ ถ้าพระสงฆ์คนไหนที่ไม่ยอมฟังคำขอโทษ ไม่มีใจเมตตา และไม่กล้าที่จะให้อภัย เขาคนนั้นก็ไม่สมควรจะมาโปรดศีลอภัยบาป จนกว่าเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง เพราะพระสงฆ์ที่จะโปรดศีลอภัยบาป ต้องทำหน้าที่ด้วยความถ่อมตนและเมตตา


ช่วงสายวันพุธที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 90,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ พ่ออยากจะแบ่งปันเรื่องการอภัยบาป ผ่านทางการแบ่งปันอำนาจตามเครื่องหมายแห่งพระคัมภีร์ที่พระเยซูทรงมอบให้กับบรรดาอัครสาวก

- อันดับแรกและเป็นสิ่งสำคัญสุด พวกเราระลึกถึงบ่อเกิดของการให้อภัยบาป ซึ่งก็คือพระจิตเจ้า ผู้ที่พระเยซูทรงส่งมาอยู่เหนือบรรดาสาวก ดังนั้น พระเยซูทรงให้พระศาสนจักรเป็นผู้ถือกุญแจที่ทรงอำนาจนี้

- อย่างไรก็ตาม พระศาสนจักรไม่ใช่ผู้มีอำนาจของการให้อภัยบาป แต่พระศาสนจักรคือผู้รับใช้การให้อภัยบาป พระศาสนจักรเดินร่วมทางกับเราบนหนทางของการกลับใจเพื่อชีวิตทั้งหมดของเรา และเรียกเราให้ค้นหาการให้อภัยคืนดีกันในกลุ่มคริสตชน เราได้รับการอภัยบาปผ่านทางพระสงฆ์ ผ่านทางการทำงานอภิบาลของบรรดาพระสงฆ์

- เมื่อใดที่พระสงฆ์กล่าวคำว่า "ข้าพเจ้าขอยกบาปท่าน" เรารู้ได้อย่างมั่นใจเลยว่า พระเจ้าทรงอภัยบาปให้เราแล้ว

- พระเจ้าประทานพี่น้องเหล่านี้ (พระสงฆ์) เพื่อนำการอภัยบาปมาให้กับเราในนามของพระศาสนจักร พระสงฆ์ซึ่งเป็นบรรดาผู้รับใช้แห่งศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ ต้องตระหนักว่า พวกตนก็อยู่ในสภาวะของการให้อภัยและการเยียวยาด้วย ดังนั้น พวกเขาต้องปฏิบัติงานอภิบาลศีลอภัยบาปด้วยความสุภาพถ่อมตนและความเมตตา

- ถ้าพระสงฆ์คนไหนที่ไม่ยอมฟัง (คำขอโทษ), ไม่มีเมตตา และไม่กล้าที่จะให้อภัย เขาคนนั้นก็ไม่สมควรจะมาโปรดศีลอภัยบาป จนกว่าเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง

- พี่น้องที่รัก พ่ออยากแบ่งปันว่า ตัวพ่อเองแม้จะเป็นพระสันตะปาปา พ่อก็ต้องไปรับศีลอภัยบาป พ่อจะแก้บาปทุกๆ 2 อาทิตย์ เพราะพ่อรู้ดีว่า ตัวเองเป็นคนบาป พระสันตะปาปาก็เป็นคนบาปและต้องการให้พระเจ้าอภัยบาปเหมือนกัน

- พี่น้อง พระเจ้าไม่เคยเหน็ดเหนื่อยในการให้อภัยเรา ดังนั้น ขอให้เราเห็นคุณค่าของศีลอภัยบาปและชื่นชมยินดีในของขวัญแห่งการยกบาปที่พระเจ้ามอบให้เรา ผ่านทางบรรดาพระสงฆ์ด้วยนะ

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments