โป๊ปฟรังซิส: "การประกาศพระวรสารใหม่คือการก้าวไปเสวนากับคนที่มีความเชื่อต่างจากเรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้นิยามของ "การประกาศพระวรสารใหม่" คือการก้าวออกจากตัวเอง เพื่อออกไปเสวนากับผู้ที่มีความเชื่อต่างจากเรา ทรงย้ำ พระศาสนจักรเปิดประตูต้อนรับทุกคนเสมอ และไม่ได้เปิดต้อนรับเท่านั้น แต่เปิดเพื่อให้เรานำความรักและความหวังของพระเจ้าไปมอบให้คนอื่นด้วย 


ช่วงสายวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้ข้อคิดว่า:

- ทุกวันนี้ มีคนจำนวนมากที่รู้สึก "เฉยๆ" กับการละทิ้งพระศาสนจักร ดังนั้น สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือการเป็นประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือถึงความรักของพระเจ้า ผ่านทางการดำเนินชีวิตและทางวาจาของเรา ...​ คริสตชนทุกคนต้องทำให้พระเมตตาของพระเจ้าและความอ่อนโยนที่สัมผัสได้แห่งความรักของพระองค์ ถูกสะท้อนผ่านทางการเป็นประจักษ์พยานและมอบความรักแก่ผู้อื่น

- การประกาศพระวรสารใหม่หมายถึงการก้าวออกจากตัวเองเพื่อออกไปหาผู้อื่น และสานเสวนากับผู้ที่ไม่ได้แบ่งปันความเชื่อกับเรา พระศาสนจักรคือบ้านที่ประตูถูกเปิดออกอยู่เสมอ เราไม่ได้เปิดประตูแค่ต้อนรับเท่านั้น แต่เราเปิดเพื่อนำความรักของพระเจ้าและความหวังไปมอบให้ผู้อื่น

- สุดท้าย พ่อขอเน้นย้ำถึงงานอภิบาลและงานภาคปฏิบัติของสังฆมณฑลและชุมชนวัด สิ่งนี้ต้องเป็นศูนย์กลางที่ตั้งอยู่บนพระเยซูคริสต์ พ่อขอชื่นชมงานครูคำสอน เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครูคำสอนคือพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ต้องเป็นคนแรกที่เป็นประจักษ์พยานและอบรมความเชื่อให้กับครอบครัวของตน

Read More: Vatican Radio


Comments