โป๊ปฟรังซิส: "วันนี้เราประกาศพระวรสารกันหรือยัง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงอธิบาย "พระศาสนจักรสืบเนื่องจากอัครสาวก" เพราะเรารักษาและสานต่อคำสอนของพระเยซูอย่างครบครัน พร้อมตั้งคำถาม "วันนี้ พระสังฆราชแลพระสงฆ์ประกาศพระวรสารกันบ้างไหม" เพราะถ้าเราไม่ประกาศพระวรสาร พระศาสนจักรจะกลายเป็นประตูปิดตาย ซึ่งถือเป็นการทรยศต่ออัตลักษณ์ของพระศาสนจักรทันที 


ช่วงสายวันพุธที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะสัตบุรุษกว่า 80,000 คน ระหว่างการเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงสอนคำสอนใจความว่า:

- พี่น้องที่รัก ในบทข้าพเจ้าเชื่อ เราได้ประกาศว่า ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนจักร หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และ "สืบเนื่องจากอัครสาวก" (Apostolic) พ่อจึงขอแบ่งปันคำว่า "สืบเนื่องจากอัครสาวก" ดังต่อไปนี้

- พระศาสนจักรสืบเนื่องจากอัครสาวก เพราะพระเยซูทรงตั้งพระศาสนจักรเหนือเหล่าอัครสาวก ซึ่งถูกเลือกและส่งออกไปเพื่อสานต่อพันธกิจของพระองค์ ดังนั้น นักบุญเปาโลจึงบอกว่า "ท่านจึงไม่เป็นคนต่างด้าวหรือผู้อาศัยอีกต่อไป แต่เป็นเพื่อนร่วมชาติกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า ซึ่งถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารโดยมีบรรดาอัครสาวกและประกาศกเป็นรากฐาน"

- พระศาสนจักรยังสืบเนื่องจากอัครสาวก เพราะพระศาสนจักรยังคงรักษาและสืบต่อคำสั่งสอนของพระคริสตเจ้าอย่างครบครัน เช่นเดียวกันสืบสานและรักษาความหมายของความรอดซึ่งพระเยซูทรงให้ไว้

- สุดท้าย พระศาสนจักรสืบเนื่องจากอัครสาวก เพราะพระศาสนจักรทำพันธกิจของพระเจ้า ซึ่งพระคริสตเจ้าทรงมอบความวางใจในเหล่าบรรดาอัครสาวก พันธกิจที่ว่าก็คือ "ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ติดตามเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต" (มธ 28:19-20)

- เหนือสิ่งอื่นใด หน้าที่ของผู้ที่สืบหน้าที่ต่อจากอัครสาวกต้องทำก็คือ "การสวดภาวนา" นี่คือหน้าที่สำคัญอันดับหนึ่ง หน้าที่สำคัญอันดับสองคือ "การประกาศพระวรสาร"

- วันนี้ พ่อยังต้องถามตัวเองเลยว่า "พระสันตะปาปาประกาศพระวรสารหรือเปล่า บรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ประกาศพระวรสารบ้างไหม" เพราะถ้าเราไม่ประกาศพระวรสาร พระศาสนจักรจะกลายเป็นประตูปิดตาย ซึ่งถ้าพระศาสนจักรปิดประตูบ้านของเรา เราจะทรยศต่ออัตลักษณ์ของพระศาสนจักรทันที เพราะพระเยซูทรงสั่งให้เราเปิดประตูและก้าวออกไปประกาศพระวรสาร

ตอนท้าย หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงร่วมรำลึก 35 ปีที่ พระคาร์ดินัล คาโรล วอยติวา พระอัครสังฆราชแห่งคราครูฟ ประเทศโปแลนด์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา โดยเลือกพระนามว่า "สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2" เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.1978

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican RadioComments