โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชคาทอลิกมีหน้าที่รับใช้ ไม่ใช่คอยปกครอง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติบรรดาพระสังฆราชคาทอลิก "ท่านมีหน้าที่รับใช้ ไม่ใช่ปกครอง" พร้อมย้ำ ถ้าพระสงฆ์หรือคนยากไร้เรียกหา จงตอบกลับพวกเขาทันที ไม่ใช่ปล่อยให้พวกเขาต้องรอคอยไปเรื่อยๆ 


ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาอภิเษกพระสังฆราชใหม่ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยพระสังฆราชใหม่ที่ได้รับการอภิเษกในวันนี้ ได้แก่ พระสังฆราช ฌอง-มารี ชไป้ช์ ซึ่งจะได้รับหน้าที่ใหม่คือสมณทูตประจำประเทศกานา และ พระอัครสังฆราช จามปิเอโร่ โกลเดอร์ ซึ่งจะได้รับหน้าที่ใหม่คือประธานสถาบันการศึกษาการทูตแห่งสันตะสำนัก

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนแบบสั้นๆ ใจความว่า:

- พระสังฆราชก็เหมือน "หัวหน้าครอบครัว" และต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างนายชุมพาบาลที่ดี

- หน้าที่สำคัญสุดของพระสังฆราชคือ "การรับใช้" การเป็นพระสังฆราชไม่ใช่การมีเกียรติ แต่มันคือการรับใช้ทุกคน

- จงเตือนตัวเองเสมอว่า การที่ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราช ท่านถูกเลือกมาเพื่อรับใช้ ไม่ใช่ถูกเลือกมาปกครอง

- นอกจากนี้ พระสังฆราชต้องเป็นบุรุษแห่งการสวดภาวนา เพราะไม่งั้น ท่านจะกลายเป็นผู้รับใช้ทางโลก

- สุดท้ายนี้ พ่ออยากฝากไว้ว่า จงรักทุกคนที่วางใจท่านเหมือนบิดาของตน สำคัญมากๆก็คือ "จงตอบกลับทันทีที่พระสงฆ์เรียกหาท่าน" นอกจากนี้ "จงทำแบบนี้ด้วยกับบรรดาคนยากไร้ คนที่ต้องการความช่วยเหลือ" และจงสวดภาวนาให้ทุกคนที่อยู่นอกพระศาสนจักรด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาอภิเษกพระสังฆราชใหม่

Read More: Vatican RadioComments