โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเสแสร้งทำเป็นศรัทธา แต่ไม่ช่วยเหลือคนยากไร้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำคริสตชน อย่าเป็นคนเสแสร้งทำเป็นศรัทธาในหลักคำสอน แต่พฤติกรรมที่แสดงออกนั้น กลับเฉยเมยไม่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทรงเตือน หน้าที่การงานที่ทำอยู่ เป็นสิ่งสำคัญก็จริง ไม่ได้ช่วยให้เราได้รับความรอดจากพระเจ้าเลย


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวถึงเครื่องหมายของโยนาห์ (อัศจรรย์) พระเยซูยังทรงพูดว่า "คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย" คำพูดนี้ พระเยซูไม่ได้หมายถึงคนที่ติดตามพระองค์ด้วยความรัก แต่ทรงหมายถึงพวกที่ต้องการจะทดลองพระองค์และทำให้พระองค์ตกหลุมพรางที่วางไว้

- พวกฟาริสีพยายามจะถามพระเยซูถึงเครื่องหมาย (อัศจรรย์) แต่พระเยซูตรัสตอบว่า มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่จะให้เครื่องหมายของโยนาห์ เหมือนกับที่โยนาห์เป็นเครื่องหมายของชาวนีนะเวห์

- น่าเศร้ามากๆนะกับสิ่งที่เกิดกับฟาริสี พระเยซูทรงเรียกพวกนี้ว่าเป็น "พวกเสแสร้ง" เพราะพวกเขามีทัศนคติที่ศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า แต่เป็นพวกศรัทธาแต่ในข้อความเชื่อเรื่องความรอด แต่กลับไม่สนใจใยดีพวกคนยากไร้เลย

- พี่น้องที่รัก เครื่องหมายของชาวโยนาห์ (อัศจรรย์) คือเครื่องหมายแห่งความจริงที่มอบความมั่นใจแก่เราว่า เราจะได้รับความรอดโดยอาศัยพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

- ลองคิดดูซิ มีคริสตชนกี่คนที่คิดว่าพวกเขาได้รับความรอดความช่วยเหลือจากหน้าที่การงานที่ทำเท่านั้น หน้าที่การงานเป็นสิ่งจำเป็นก็จริง แต่ความรอดก็เป็นผลจากการตอบรับความรักอันเมตตาจากพระเจ้าที่ช่วยเหลือเรา หน้าที่การงานเหล่านี้ถ้าไม่มีความรักอันเมตตาของพระเจ้าช่วยเหลือ มันก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น

- ดังนั้น ขอให้เราใช้เวลาในมิสซานี้ถามตัวเองและตัดสินใจเลือกว่า เราชอบแบบไหน เราต้องการเครื่องหมายของโยนาห์ หรือเราต้องการโรคร้ายที่ยึดติดแต่โยนาห์

Read More: Vatican Radio


Comments