โป๊ปฟรังซิส: "การติดตามพระเยซูคือการแบ่งปันพระเมตตาให้กับโลก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน การติดตามพระเยซูคือการแบ่งปันพระเมตตาของพระองค์ให้กับโลก เช่นเดียวกับต้องแบกกางเขนและติดตามพระองค์ไปตลอด พร้อมกันนี้ ทรงขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย ทั้งยังวอนขอสันติภาพให้เกิดกับทุกประเทศทั่วโลกด้วย


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ความพิเศษของวันนี้คือเป็นวันฉลองแม่พระบังเกิดและยังอยู่ในช่วงวันภาวนาเพื่อสันติภาพในซีเรียด้วย สำหรับบทแบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงอธิบายถึงเงื่อนไขการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ นั่นคือต้องรักพระองค์มากกว่าใคร และต้องแบกกางเขนติดตามพระองค์ด้วย การติดตามพระเยซูไม่ได้หมายถึงการร่วมขบวนพาเหรดแห่ฉลองชัย!! แต่มันหมายถึงการแบ่งปันความรักความเมตตา และเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พันธกิจของพระเยซูคือพันธกิจแห่งความเมตตา ให้อภัย และความรัก พระเยซูคือองค์แห่งความเมตตา

- พระเยซูไม่ต้องการให้เราทำพันธกิจของพระองค์เพียงลำพัง พระองค์ต้องการให้เราทุกคนมีส่วนร่วมไปพร้อมๆกัน หลังการเสด็จกลับคืนพระชนม์ของพระองค์ พระเยซูจึงตรัสกับสาวกว่า "พระบิดาส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านไปฉันนั้น ... ถ้าท่านยกบาปของผู้ใด บาปของท่านก็ถูกยกด้วยเช่นกัน" คริสตชนคือคนที่ปลีกตัวออกจากทุกสิ่งทางโลก และใฝ่หาทุกสิ่งตามพระวรสาร นั่นคือ ความรักและการรับใช้

- ในพระวรสารวันนี้ เรายังเห็นพระเยซูพูดถึง "ทูตแห่งสันติภาพ" สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า พระเยซูก็ไม่ต้องการพูดถึงสงคราม เมื่อดูสถานการณ์ปัจจุบัน เรากำลังภาวนาอย่างร้อนรนเพื่อสันติภาพ ขอให้พระวาจาของพระเจ้าบังเกิดผลในใจเรา ขอให้เราเลือกทำความดีมากกว่าทำสงคราม

- พี่น้องที่รัก วันนี้ เราฉลองแม่พระบังเกิด พ่อขอส่งความยินดีไปยังคริสตชนคาทอลิกและออโธด็อกซ์ทุกคน เมื่อวานนี้ เราได้ร่วมกันภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพให้กับโลก เฉพาะอย่างยิ่งในซีเรีย และตะวันออกกลาง ดังนั้น ขอให้เราวอนขอแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ ได้โปรดภาวนาเพื่อเรา ภาวนาเพื่อโลกให้เปี่ยมด้วยสันติด้วยเทอญ

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาตรัสทักทายสัตบุรุษว่า:

- พ่อขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพเมื่อวานนี้ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้ ขอขอบคุณบรรดาเจ้าหน้าที่ของกรุงโรม เช่นเดียวกับพี่น้องคริสตชนต่างนิกาย และพี่น้องต่างศาสนาที่ได้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

- พ่อยังคงเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่อสันติภาพในซีเรียต่อไป ขอให้ความขัดแย้งได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ขอให้เราภาวนาเพื่อตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็นเลบานอน, อิรัก, อิสราเอล และปาเลสไตน์ จะได้แก้ปัญหาบาดหมางและเจรจาคืนดีกัน

- สุดท้ายนี้ ขอเชิญทุกคนภาวนาเพื่อชาวอียิปต์ทุกคน ขอให้ทุกคนอุทิศตนในการสร้างสังคมให้มีแต่สันติภาพตลอดไป

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican RadioComments