โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าจะติดตามพระเยซู เราต้องประกาศพระวรสาร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พระเยซูไม่เคยเรียกร้องให้เราติดตามพระองค์โดยที่ไม่ต้องทำพันธกิจประกาศพระวรสาร ตัวอย่างชัดเจนก็คือการเรียกเปโตร, ยาค็อบ และจอห์น ให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ดังนั้น ถ้าเราสมัครใจจะติดตามพระเยซู เราต้องประกาศพระวรสารอย่างกล้าหาญ


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- เมื่อพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน พระองค์ทรงสัญญาจะอยู่กับเราเสมอ นอกจากนี้ พระองค์ยังมอบพันธกิจให้เราด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงสั่งเราเสมอว่า "จงออกไปประกาศพระวรสาร"

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเรียก เปโตร, ยาค็อบ และ จอห์น ให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ พระองค์ทรง "สัญญา" กับเขาว่าจะให้ทุกคนเป็นชาวประมงจับมนุษย์ จากนั้น ทรงเชิญชวนพวกเขาละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์

- พระเยซูไม่เคยเรียกร้องให้เราติดตามพระองค์โดยที่ไม่ต้องทำพันธกิจประกาศพระวรสาร ดังนั้น ถ้าเราสมัครใจจะติดตามพระเยซู เราต้องประกาศพระวรสาร จำไว้ด้วยนะ!!

- ดังนั้น วันนี้ พ่อขอจบบทเทศน์ด้วยการให้เราไตร่ตรองเกี่ยวกับคำสัญญาว่าจะอยู่กับเรา การขอร้องให้เราติดตามพระเจ้า และพันธกิจที่พระมอบให้เราไปประกาศพระวรสาร

Read More: Vatican Radio

Comments