โป๊ปเน้นแพทย์และพยาบาลคาทอลิกต้องปกป้องชีวิตมนุษย์

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้ข้อคิดบรรดาแพทย์และพยาบาลคาทอลิก "จงเป็นประจักษ์พยานและเป็นผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชีวิต" เพราะพระเจ้าทรงมอบความวางใจในแพทย์และพยาบาลในการเป็นผู้ประกาศพระวรสารแห่งชีวิต ดังนั้น เราต้องปกป้องสิ่งสร้างที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า 


ช่วงสายวันศุกร์ที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกสหพันธ์สมาคมการแพทย์คาทอลิกนานาชาติที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสมาร่วมการประชุมครบ 10 ปีสหพันธ์ดังกล่าว โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันกับทุกคนว่า:

- พี่น้องแพทย์และพยาบาลที่รัก วันนี้ พ่อขอแบ่งปันเรื่องราว 3 ประเด็นกับพวกท่าน ดังต่อไปนี้

- หนึ่ง พ่อขอกล่าวถึง "สถานการณ์ที่มันขัดแย้งในตัวเองเกี่ยวกับวงการแพทย์" พูดง่ายๆคือตอนนี้ วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมาก มีการค้นคว้าวิจัยหาวิธีรักษาใหม่ๆตลอด แต่ในทางกลับกัน มันก็มีอันตรายบางประการที่ทำให้แพทย์อาจจะสูญเสียอัตลักษณ์แห่งการเป็นผู้รับใช้ของชีวิต พึงระลึกเสมอว่า หน้าที่สำคัญสุดของแพทย์คือ "การปกป้องและส่งเสริมชีวิต"

- เรื่องที่สอง พ่อขอเน้นถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอันดับแรกของมนุษย์นั่นคือ "การมีชีวิต" พ่อขอพูดถึงเรื่อง "วัฒนธรรมแห่งการทิ้งขว้าง" (Culture of Waste) เพราะทุกวันนี้มนุษย์ได้ตกเป็นทาสของวัฒนธรรมนี้ทั้งความคิดและจิตใจไปแล้ว พี่้น้องที่รัก เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ พ่อขอเน้นถึงเด็กที่สูญเสียโอกาสลืมตามาดูโลก พวกเขาถูกฆ่าทำแท้งอย่างไม่ยุติธรรม เช่นเดียวกัน รวมไปถึงบรรดาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่ถูกการุญฆาต มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิต ชีวิตคือสิทธิแรกที่ทุกคนมีและต้องได้รับการปกป้อง

- พูดถึงสิทธิของการมีชีวิตเมื่อทารกลืมตาดูโลก พ่ออยากพูดถึงความสำคัญของ "สูตินรีแพทย์" เพราะพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบถึงภาพลักษณ์แห่งสิ่งสร้างของพระเจ้าผ่านทางชีวิตมนุษย์ พระเจ้าทรงมอบความวางใจในบรรดาสูตินรีแพทย์ เพราะหน้าที่ของพวกเขาคือการประกาศพระวรสารแห่งชีวิต

- เรื่องสุดท้าย พ่อขอพูดถึงหน้าที่ของบรรดาแพทย์ที่เป็นคาทอลิก นั่นคือ "จงเป็นประจักษ์พยานและผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชีวิต" พระเจ้าทรงวางใจในพวกท่านให้ประกาศพระวรสารแห่งชีวิตด้วยเช่นกัน ความน่าเชื่อถือของระบบบริการทางการแพทย์ถูกวัดมาตรฐานไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังวัดจากความเอาใจใส่และความรักต่อผู้ป่วยด้วย เพราะชีวิตเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง

Read More: Vatican Radio

Comments