โป๊ปฟรังซิส: คริสตชนตัวจริงวัดกันที่ "อยากสบาย" หรือ "อยากติดตามพระเยซู"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ บทพิสูจน์ของการเป็นคริสตชนตัวจริง อยู่ที่ เราต้องเลือกระหว่างจะเป็น "คริสตชนรักสบาย" หรือ "คริสตชนที่ต้องการติดตามพระเยซู" พร้อมย้ำ ความต่ำต้อยของไม้กางเขนคือ "อุปสรรค" ทำให้คริสตชนรักสบายหลายคน ไม่กล้าติดตามพระเยซูด้วยใจช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงถามบรรดาศิษย์ว่าพวกเขาคิดว่าพระองค์เป็นใคร (ลูกา 9:18-22) พระองค์ทรงย้ำพวกเขาว่า "บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานและถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะ และธรรมาจารย์ ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกตัดสินประหารชีวิต" นอกจากนี้ พระเยซูทรงเผยแสดงให้ศิษย์เห็นถึงพระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระองค์

- หากเราอ่านพระวรสารตอนนี้ต่อไปอีก เราจะพบว่า พระเยซูทรงสั่งว่า "ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและตามเรามา ผู้ใดรักษาชีวิตของตน เขาจะสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเรา เขาจะรักษาชีวิตนั้นได้"

- โลกทุกวันนี้เป็นเหมือนพระวาจาของพระเยซูตอนนี้ โลกมีการประจญล่อลวงของจิตที่ฝักใฝ่ความสุขสบาย มันก็เหมือนกันชายหนุ่มผู้ร่ำรวยที่ต้องการติดตามพระเยซู แต่ติดที่ว่าไม่กล้าละทิ้งทรัพย์สมบัติของตน

- ความต่ำต้อยของไม้กางเขนนี่แหละที่ยังคงสกัดกั้นคริสตชนจำนวนมากที่ปากพูดเสมอว่า อยากติดตามพระเยซู แต่ใจไม่กล้าพอที่จะสละความสุขสบายฝ่ายโลก

- ดังนั้น บทพิสูจน์ว่า ถ้าใครเป็นคริสตชนตัวจริง ให้ดูว่า เขาคนนั้นมีความสามารถที่จะยืนหยัดอดทนต่อความต่ำต้อยและความอับอายของไม้กางเขนด้วยความชื่นชมยินดีและอดทนได้ไหม นี่คือทางเลือกของการจะเป็น "คริสตชนที่รักสบาย" กับ "คริสตชนที่ต้องการติดตามพระเยซู"

Read More: Vatican Radio

Comments