โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องภาวนาและเป็นทุกข์ถึงบาป ถึงจะเข้าใจธรรมล้ำลึกแห่งไม้กางเขน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน การจะเข้าใจธรรมล้ำลึกแห่งไม้กางเขน เราต้องสวดภาวนาอย่างร้อนรนและเป็นทุกข์ถึงบาปที่ตนได้กระทำ ทรงให้กำลังใจ การจะเข้าใจธรรมล้ำลึกอาจจะยากซักหน่อย แต่ถ้าเราภาวนาอย่างจริงจัง เราก็จะเข้าใจธรรมล้ำลึกได้


ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้า โอกาสวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ภายในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- วันนี้ เราฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ธรรมล้ำลึกแห่งไม้กางเขนนั้น เราสามารถพบได้ในเรื่องราวของมนุษยชาติและเรื่องราวของพระเจ้า ซึ่งถูกรวบรวมและถ่ายทอดโดยบรรดาผู้นำพระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม พวกท่านเหล่านั้นได้ทำการเทศน์สอนเชิงเปรียบเทียบระหว่างความดีกับความชั่ว

- บนไม้กางเขนคือเรื่องราวของพระเจ้า พระองค์ทรงเลือกเส้นทางเดินไปพร้อมมนุษย์ ทรงเลือกลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ รับทรมาน รับสภาพของการเป็นทาส แต่ทรงยอมรับทุกสิ่งและเชื่อฟังพระบิดาจนกระทั่งสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

- พระเจ้าทรงรักเราอย่างหาที่สุดมิได้ ความรักนี้ไม่สามารถหาคำใดมาอธิบายได้ วันนี้ เรามองไปบนไม้กางเขน เราจะเห็นธรรมล้ำลึกอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายจะเข้าใจว่า ทำไมพระเยซูต้องยอมตายบนไม้กางเขนทั้งๆที่พระองค์ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย

- การเข้าใจธรรมล้ำลึกแห่งไม้กางเขน เราสามารถเข้าใจธรรมล้ำลึกนี้ได้ด้วยการคุกเข่าสวดภาวนาอย่างร้อนรน นอกจากคำภาวนา ยังมีเสียงร้องไห้เศร้าโศกที่จะนำเราให้ใกล้ชิดกับธรรมล้ำลึกให้มากยิ่งขึ้น

- หากปราศจากน้ำตาเสียงร้องไห้ ปราศจากจิตใจที่ร้องไห้เป็นทุกข์ เราก็จะไม่มีวันเข้าใจธรรมล้ำลึกของไม้กางเขน เพราะการร้องไห้นี้คือเสียงร้องไห้ของการสำนึกผิดในบาปที่ทำ จงร้องไห้สำนึกผิดในบาปต่อพระเยซู และเราจะได้ยินเสียงพระองค์ตรัสว่า "เจ้าไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยว เจ้าไม่ถูกทอดทิ้งแน่นอน"

Read More: Vatican Radio

Comments