โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูไม่เคยถามเราว่า ว่างพอจะไปประกาศพระวรสารไหม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถวายมิสซาปิดงานเยาวชนโลก พร้อมให้ข้อคิด "พระเยซูไม่เคยถามเราว่า เราว่างพอไหมที่จะประกาศพระวรสาร" แต่พระองค์ทรงสั่งอย่างจริงจังว่า "จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ติดตามเรา" ทรงย้ำ เมื่อเราประกาศพระนามของพระเยซู พระองค์จะนำทางและเคียงข้างเรา นอกจากนี้ ทรงย้ำพระสงฆ์ "จงเคียงข้างเยาวชนเวลาที่เขาประกาศพระวรสาร" ตอนท้าย ทรงประกาศให้ "เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์" เป็นเจ้าภาพงานเยาวชนโลกครั้งต่อไปในปี 2016 ด้วย


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาปิดงานชุมนุมเยาวชนโลก ครั้งที่ 28 ณ ชายหาดโคปาคาบาน่า นครริโอ เดอ เจอเนโร ประเทศบราซิล ท่ามกลางเยาวชนที่มาร่วมกว่า 3.5 ล้านคน ขณะที่บรรดาพระสังฆราชที่มาร่วมถวายมิสซามีประมาณ 1,500 องค์ ส่วนพระสงฆ์ร่วมถวายมิสซามีประมาณ 12,000 องค์

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนเยาวชน ใจความว่า:

- "จงไปสั่งสอนนานาชาติมาเป็นศิษย์ติดตามเรา" อาศัยพระวาจานี้ พระเยซูทรงกำลังตรัสประโยคดังกล่าวกับเราแต่ละคน มันเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากที่เกิดในงานเยาวชนโลกที่เราได้มาดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อร่วมกับบรรดาเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลก และบัดนี้ พวกลูกต้องออกไป พวกลูกต้องส่งมอบประสบการณ์นี้ให้กับผู้อื่น พระเยซูทรงกำลังเรียกลูกๆให้มาเป็นศิษย์ด้วยพันธกิจนี้

- วันนี้ อาศัยแสงสว่างแห่งพระวาจาของพระเจ้าที่เราได้ฟัง พระเจ้ากำลังตรัสสิ่งใดกับเรา พ่อจึงขอสรุป 3 สิ่งที่ว่า ดังต่อไปนี้ 1) จงออกไป (Go), 2) จงอย่ากลัว (Be not afraid) และ 3) จงรับใช้ (Serve)

- เรื่องแรก "จงออกไป" (Go) ... ตลอดหลายวันที่ผ่านมา ณ นครริโอแห่งนี้ พวกลูกได้พบกับประสบการณ์ยิ่งใหญ่ที่ได้พบพระเยซู ดังนั้น เราต้องไม่เก็บประสบการณ์นี้ไว้กับตัวเราคนเดียว ต้องไม่เก็บไว้กับเขตวัด หรือสังคมที่เราอยู่ ความเชื่อคือเปลวไฟที่จะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ ความเชื่อได้รับการแบ่งปันและส่งมอบต่อไปไม่มีสิ้นสุด

- จงคิดให้ดีๆนะ! พระเยซูไม่เคยตรัสว่า "ถ้าลูกอยากจะ ... หรือ ถ้าลูกมีเวลาพอ ..." แต่พระองค์ตรัสว่า "จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ติดตามเรา" การแบ่งปันความเชื่อ การเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อ และการประกาศพระวรสาร ถือเป็น "คำสั่ง" ที่พระเจ้าทรงวางใจและมอบหมายให้เราทำ

- นี่เป็นคำสั่งที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการจะครอบครองอำนาจหรือครอบงำคน แต่เป็นคำสั่งที่เกิดจากความรักและความจริงที่พระเยซูเสด็จมาประทับอยู่กับเรา พระเยซูทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยเราให้รอด ทั้งยังแสดงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าให้กับเรา

- พระเยซูไม่เคยดูแลเราเหมือนทาส แต่พระองค์ให้เราเป็นอิสระเหมือนเพื่อนพี่น้อง พระองค์ไม่เพียงส่งเราออกไป แต่ยังเดินเคียงข้างเราด้วย พระองค์ยังอยู่เคียงข้างเราเสมอในพันธกิจแห่งความรัก

- ทำไมพระเยซูต้องส่งเราออกไป มันไม่เขตแดนใดๆ ไม่มีขอบเขตต่างๆ พระองค์ทรงส่งเราออกไปหามนุษย์ทุกคน พระวรสารมีเพื่อทุกคน ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง พระวรสารไม่ได้มีเพื่อใครที่อยู่ใกล้ชิดเรา มีเพื่อคนที่ดูเหมือนจะต้อนรับเรา แต่พระวรสารมีเพื่อทุกคน! ดังนั้น จงอย่ากลัวที่จะออกไปและนำพระคริสตเจ้าไปสู่ทุกแห่งหนของชีวิต

- นักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า "วิบัติแก่ข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศพระวรสาร" (1 โครินธ์ 9:16) บัดนี้ การประกาศพระวรสารได้ถูกมอบหมายไว้กับพวกลูกทุกคน พระศาสนจักรต้องการเยาวชน ต้องการพลังอันกระตือรือร้นของพวกเธอ ต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆและความชื่นชมยินดีซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของพวกเธอ

- เรื่องที่สอง "จงอย่ากลัว" (Be Not Afraid) ... บางคนอาจคิดว่า "โอ้ พระเจ้า! ลูกไม่รู้จะพูดหรือประกาศพระวรสารอย่างไร เพราะลูกยังเป็นเด็กเยาวชนอยู่" เรื่องนี้ พระเจ้าตรัสเหมือนเดิม เหมือนที่ตรัสกับประกาศกเยเรมีห์ว่า "จงอย่ากลัว ... เราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยเหลือเจ้า" (เยเรมีห์ 1:7-8)

- จงอย่ากลัว! เมื่อเราประกาศพระนามพระคริสตเจ้า พระองค์จะอยู่กับเรา พระองค์ทรงนำหน้าเราและเคียงข้างเรา เมื่อพระองค์ทรงส่งศิษย์ออกไปทำพันธกิจ พระเยซูทรงสัญญากับพวกเขาว่า "เราจะอยู่กับพวกท่านเสมอ" (มธ 28:20) และนี่คือความจริง พระเยซูไม่เคยทอดทิ้งเราให้อยู่คนเดียว พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรา พระองค์เคียงข้างเราเสมอ

- และก็เป็นพระเยซูเช่นกัน พระองค์ไม่เคยตรัสว่า "หนึ่งในพวกเจ้าต้องออกไปประกาศพระวรสาร" แต่พระองค์ตรัสว่า "ทุกคนต้องออกไปประกาศพระวรสาร" เราทั้งหมดจึงถูกส่งออกไปทำหน้าที่นี้

- บรรดาเยาวชนที่รัก เมื่อเราพบกับความท้าทายและความยากลำบาก มันจะทำให้เราแกร่งขึ้น เราได้ค้นพบทรัพยากรที่เราไม่เคยรู้ว่าเรามีในตัว พระเยซูไม่เคยเรียกบรรดาศิษย์ให้ดำเนินชีวิตเพียงลำพัง แต่พระองค์ทรงเรียกเขาให้ตั้งกลุุ่มตั้งสังคมขึ้นมา

- ฉะนั้น พ่อจึงอยากกล่าวกับบรรดาพระสงฆ์ที่ร่วมถวายมิสซาในวันนี้ว่า "พวกท่านต้องเคียงข้างเยาวชน และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อกับพวกเขา"

- สุดท้าย "จงรับใช้" (Serve) ... ชีวิตของพระเยซูมีเพื่อผู้อื่น นี่คือชีวิตของการรับใช้ การประกาศพระวรสารหมายถึงการเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้า มันคือการเอาชนะความเห็นแก่ตัว มันคือการรับใช้ด้วยการก้มหัวลงและล้างเท้าเพื่อนพี่น้อง

- ขอให้เราได้ดำเนินชีวิตตาม 3 สิ่งในวันนี้ นั่นคือ 1) จงออกไป, 2) จงอย่ากลัว และ 3) จงรับใช้

- เยาวชนที่รัก เมื่อลูกกลับไปบ้านแล้ว จงอย่ากลัวที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสาร พระเยซูทรงวางใจในตัวลูก พระสันตะปาปาเองก็ไว้ใจในตัวลูกเช่นกัน ดังนั้น ขอแม่พระ มารดาของพระเยซูและเป็นแม่ของเรา ได้เคียงข้างพวกลูกด้วยความอ่อนโยน และขอให้พวกลูก "จงไปประกาศพระวารและนำนานาชาติมาเป็นศิษย์ติดตามพระเยซู" อาแมน

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว และทรงประกาศให้ "เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์" (อัครสังฆมณฑลของบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2) เป็นเจ้าภาพงานเยาวชนโลกครั้งต่อไป โดยจะจัดในปี 2016 ด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาปิดงานเยาวชนโลก

Read More: Vatican RadioComments