โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำคริสตชนต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต เพราะเมื่อใดที่เราไม่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง แต่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งของทุกสิ่ง เมื่อนั้นชีวิตจะหลงทางไปทันที พร้อมกันนี้ ทรงตั้งคำถาม “เราควรถามตัวเองว่า ตอนนี้ เราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับพระเจ้าบ้างหรือยัง ถ้ายัง คิดบ้างไหมว่า จะทำอะไรเพื่อพระองค์”


ช่วงเช้าวันพุธที่ 31 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังวัดพระเยซู ซึ่งเป็นศูนย์กลางของคณะเยสุอิต เพื่อถวายมิสซาโอกาสวันระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา ผู้ก่อตั้งคณะเยสุอิต โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:
- วันนี้ พ่ออยากแบ่งปันข้อคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) การให้พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเป็นศูนย์กลางในพันธกิจของเราชาวเยสุอิต, 2) การปล่อยตัวเองให้พระเจ้านำทางเพื่อจะได้รับใช้พระองค์ และ 3) การตระหนักถึงความน่าละอายในข้อจำกัดของตัวเองและบาปของตัวเรา
- เรื่องแรก การให้พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเป็นศูนย์กลางในพันธกิจของเราชาวเยสุอิต … อักษรย่อของเยสุอิตคือ IHS ซึ่งย่อมาจาก “Jesus, the Saviour of Mankind - พระเยซู พระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ” ดังนั้น เราต้องไม่ลืมว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของเราทุกคนและของคณะ คณะที่นักบุญอิกญาซีโอต้องการให้ชื่อ “พระเยซู” มาเป็นเครื่องหมายถึงสิ่งนี้
- เราลองถามตัวเองซิว่า “พระคริสตเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราไหม เราได้ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิตหรือเปล่า” ทุกวันนี้ มีการประจญล่อลวงเกิดเป็นประจำที่ต้องการให้เรานำตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง เมื่อเราไม่ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลาง เราก็จะหลงผิดไปได้
- การรับใช้พระคริสตเจ้าคือการรักพระศาสนจักรอย่างจับต้องได้ และเรายังต้องรับใช้พระศาสนจักรด้วยจิตวิญญาณของการนบนอบด้วย
- เรื่องที่สอง การปล่อยตัวเองให้พระเจ้านำทางเพื่อจะได้รับใช้พระองค์ … เรื่องนี้หมายถึงการให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในทุกสถานการณ์ของชีวิต เราควรถามตัวเองด้วยความจริงและอย่างจริงใจว่า “เราได้ทำอะไรให้กับพระคริสตเจ้าบ้างหรือยัง ถ้ายัง เราจะทำอะไรเพื่อพระองค์ และอะไรบ้างที่เราต้องทำเพื่อพระองค์”
- เรื่องสุดท้าย การตระหนักถึงความน่าละอายในข้อจำกัดของตัวเองและบาปของตัวเรา … ความสุภาพถ่อมตนจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ความสุภาพถ่อมตนจะผลักดันให้เราอุทิศตนให้กับการรับใช้พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์ ไม่ใช่มารับใช้ความต้องการของตัวเราเอง

Comments