โป๊ปฟรังซิส: "เวลาทำดี อย่าโอ้อวด แต่จงทำแบบเงียบๆ"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงสอน เวลาทำดี อย่าโอ้อวด แต่จงทำแบบเงียบๆ อย่าได้เป็นแบบพวกฟาริสีที่ทำดีเพื่อ "เอาหน้า" เท่านั้น นอกจากนี้ ทรงเปรียบเปรย อย่าเป็นแบบฟาริสีที่ฉลาดหลักแหลม แต่กลับไม่ฉลาดในการแสวงหาพระเจ้าและถ่ายทอดความรักของพระองค์ได้อย่างถ่องแท้ 


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (พุธที่ 19 มิ.ย.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล มาร์ก อวยเล็ต ประธานสมณกระทรวงเพื่อพระสังฆราช มาร่วมถวายด้วย ในส่วนของบทเทศน์ พระสันตะปาปาทรงสอนว่า:

- พวกฟาริสีชอบทำตัวเป็นคนศรัทธา พวกเขาอวดตัวว่าสวดภาวนา อดอาหาร และทำบุญแก่คนยากไร้ พวกเขาเป็นคนหลอกลวงและสร้างภาพให้ตัวเองดูดี พวกเขาทำเพื่อ "เอาหน้า" พวกฟาริสีเป็นคนพวกสติปัญญาสูงส่ง แต่สติปัญญานี้ไร้ซึ่งพระพรในการแสวงหาพระเจ้า สติปัญญาของพวกเขาไม่สามารถอธิบายพระเจ้าด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ สิ่งนี้จึงปิดกั้นพวกเขาจากการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า

- พระเยซูสอนเราอย่างไร พระเยซูสอนว่า ถ้าเราต้องทำแบบฟาริสี เราต้องทำแบบ "เงียบๆ" ทำดีอย่าอวดตัว ถ้าเราทำดีแบบเงียบๆ ไม่โอ้อวด พระบิดาจะประทานรางวัลมาให้เราแบบเงียบๆด้วยเช่นกัน

- ความเคร่งครัดตามหลักปฏิบัติคริสตชนมี 3 ข้อใหญ่ พระเยซูสอนเราเกี่ยวกับหลักนี้ด้วย นั่นคือ การถือศีลอดอาหาร, การสวดภาวนา และการให้ทานคนยากไร้ สามสิ่งนี้จะนำไปสู่การกลับใจ พระศาสนจักรขอร้องเราถึงแนวทางเหล่านี้มากๆในช่วงเทศกาลมหาพรต

- ดังนั้น จงอย่าหลอกลวง แต่จงทำตัวเป็นคนดีแบบเงียบๆ เรียบง่าย จงสวดขอพระเจ้าว่า "โปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป" จงสวดแบบนี้ทุกวัน จงรู้ไว้ว่าเราเป็นคนบาป บาปของเราจับต้องได้ มันเป็นสำนึกจากใจ ไม่ใช่บาปแค่ลมปากตามทฤษฏี

Read More: Vatican Radio 

Comments