โป๊ปฟรังซิส: "ความร่ำรวยและการใส่ใจเรื่องราวทางโลก สกัดกั้นลมหายใจพระวาจาของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงสอน การสนใจแต่ความร่ำรวยและสนใจสิ่งของทางโลก จะทำให้พระวาจาของพระเจ้าไม่เติบโตในจิตใจเรา นอกจากนี้ ทรงแบ่งปัน ชีวิตคริสตชนตั้งอยู่บนเสาหลัก 3 อย่าง ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยอดีตคือวันที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเรา ปัจจุบันคือการก้าวเดินไปบนถนนสายคริสตชน ส่วนอนาคตคือการก้าวไปสู่พระสัญญาที่พระบิดาจะประทานให้


ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 21 มิ.ย.ที่่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสังฆราช อาร์ตูโร่ กอนซาเลซ ประมุขสังฆมณฑลซานตา คลารา ประเทศคิวบา มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมพิธีได้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์วาติกัน สำหรับบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- วันนี้ พระเยซูตรัสในพระวรสารว่า "ไม่มีใครรับใช้นาย 2 คนได้" นี่คือแนวคิดที่ชัดเจนมาก ความร่ำรวยและการใส่ใจเรื่องราวทางโลกจัดเป็นการสกัดกั้นลมหายใจพระวาจาของพระเจ้า

- ความมั่งคั่งในทรัพย์สินและการสนใจสิ่งของทางโลกทำให้พระวาจาของพระเจ้าไม่เติบโต ในกรณีที่เรารับใช้แต่ความร่ำรวยหรือรับใช้แต่สิ่งของฝ่ายโลก พระวาจาของพระเจ้าจะสูญสลายเพราะไม่ได้รับการเอาใจใส่มากพอจากเรา

- ชีวิตคนเราตั้งอยู่บน 3 เสาหลัก ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

- เสาแรกคือ "อดีต" นี่คือการเลือกสรรของพระเจ้า เราทุกคนสามารถพูดออกมาได้เลยว่า "พระเจ้าทรงเลือกเรา พระองค์ทรงรักเรา พระองค์ทรงกล่าวกับเราว่า 'มาเถิด' พร้อมให้เรารับศีลล้างบาป พระองค์ทรงเลือกเราให้เดินร่วมทางไปบนถนนคริสตชน"

- ในทางกลับกัน "อนาคต" เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก้าวไปด้วยคำมั่นสัญญา พระเจ้าทรงสัญญากับเรา

- ส่วน "ปัจจุบัน" คือการตอบสนองต่อพระเจ้าผู้ทรงความดีและทรงเลือกสรรเรา

- นี่คือ 3 เสาหลักของเรื่องราวของความรอด แต่เมื่อจิตใจของเราได้ยินสิ่งที่พระเยซูอธิบายเรื่องไม่มีใครรับใช้นาย 2 คนได้ เราคิดอะไร อันดับแรก เราทิ้งอดีต ตามด้วย การทิ้งอนาคต เราอยู่กับปัจจุบันแบบสับสน

- การเป็นคริสตชนที่ดีต้องรู้เรื่องทั้ง 3 เสาหลัก เราต้องรู้เรื่องในอดีต การรับศีลล้างบาปคือการที่เราได้รับเลือกด้วยความรักจากพระเจ้า ส่วนปัจจุบัน เรามีพระบิดาที่ส่งเราให้ก้าวไปบนถนนสายคริสตชนที่ดูแลเรา ส่วนอนาคตคือช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดี เพราะเรากำลังก้าวไปสู่พันธสัญญา

Read More: Vatican Radio

Comments