โป๊ปฟรังซิสสดุดี "โป๊ปเบเนดิกต์" เป็นแบบอย่างของคนที่ฟังเสียงมโนธรรมตัวเอง

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงยกย่อง "สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16" เป็นแบบอย่างของคนที่ตัดสินใจทำตาม "มโนธรรม" ของตนเอง ผ่านทางการสวดภาวนาและตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้สละตำแหน่ง ทรงชี้ คริสตชนต้องทำตามมโนธรรม แต่อย่าให้ "อีโก้และความต้องการส่วนตน" มาบดบังมโนธรรมในจิตใจเป็นอันขาด


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 80,000 คน สวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกหลายประเทศทั่วโลก ได้ทำการสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล และยังเป็น "วันพระสันตะปาปา" ด้วย (Peter's Pence)

สำหรับบทแบ่งปันในวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- เราต้องเรียนรู้ที่จะฟังมโนธรรมของเราให้มากๆ กระนั้นก็ดี เราต้องระวัง! เพราะการฟังเสียงมโนธรรมไม่ได้หมายความว่า เราต้องเดินตาม "อีโก้" และความต้องการของของตนเอง

- ตอนที่มีคนมาหาพระเยซูแล้วบอกว่าต้องการติดตามพระองค์ พระเยซูตรัสตอบชัดเจนว่า ถ้าต้องการติดตามพระองค์ มีเงื่อนไขง่ายๆ ต้องเดินทางไปเรื่อยๆ, ต้องก้าวเดินออกจากตัวเองและออกจากความต้องการประสามนุษย์ และต้องอย่าอาลัยอาวรณ์ถึงอดีต

- พระเยซูตรัสกับสาวกเกี่ยวกับการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ไม่เคยกำหนดบทลงโทษพวกเขา ถ้าพวกเขาไม่ยอมเข้ากรุงเยรูซาเล็มไปพร้อมพระองค์ พระเยซูก็ไม่ลงโทษพวกเขา

- พระเยซูทราบดีว่า หลังการเสด็จเข้าเยรูซาเล็ม พระองค์ต้องไปรับทรมานและสิ้นพระชนม์ เรื่องนี้สำคัญมากๆ แม้แต่พระเยซูยังทรงฟังเสียงมโนธรรมของพระองค์เอง พระองค์จึงเลือกที่จะเข้ากรุงเยรูซาเล็ม เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระเยซูทรงตัดสินใจที่จะนบนอบทำตามพระประสงค์พระบิดา มากกว่าทำตามใจของพระองค์เอง

- ส่วนตัวอย่างชัดเจนของยุคนี้ คนที่นบนอบต่อพระเจ้าและฟังเสียงมโนธรรมของตัวเองนั้น ท่านผู้นี้เป็นแบบอย่างที่วิเศษสุดๆ นั่นคือ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 นั่นเอง (พอตรัสจบ สัตบุรุษกว่า 80,000 คน ปรบมือชอบใจสนั่น และพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ร่วมปรบมือกับพวกเขาด้วย แต่เป็นการปรบมือคล้ายๆ "หัวหน้าเชียร์" คือ ยกมือขึ้นสูงสุดแล้วปรบมือ พร้อมกับทรงหัวเราะอย่างเป็นกันเอง)

- พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมให้เรา พระองค์ทรงสวดภาวนาอย่างร้อนรน(ถึงการสละตำแหน่ง) เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงสิ่งที่ชัดเจนในคำภาวนา พระสันตะปาปาเบเนดิกต์จึงตัดสินใจทำตามมโนธรรมนี้ ด้วยความกล้าหาญและชัดเจน นี่คือแบบอย่างของพระประสงค์ของพระเจ้าที่ตรัสกับจิตใจมนุษย์

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาได้ตรัสขอบคุณสัตบุรุษทั่วโลกที่ได้บริจาคเงินให้พระสันตะปาปา เนื่องในโอกาสวันพระสันตะปาปา (Peter's Pence) ด้วย

- วันนี้ ทั่วโลกเฉลิมฉลองวันพระสันตะปาปา ซึ่งทุกคนได้ร่วมบริจาคเงินให้พระสันตะปาปาไปใช้ในงานอภิบาล

- พ่อขอขอบคุณทุกคนที่สวดให้พ่อและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนงานอภิบาลของพ่อด้วย

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว (30 มิ.ย. 2013)

Read More: Vatican Radio


Comments