พระสันตะปาปายกย่องเยาวชนที่กล้าสวนกระแสโลกเพื่อมาทำงานรับใช้สังคม

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชื่นชมเยาวชนหลายคนที่กล้าสวนกระแสโลกและยอมสละความต้องการส่วนตัว เพื่อมาเป็นอาสาสมัครรับใช้เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม พร้อมกันนี้ ทรงชี้ มันงดงามมากที่เราได้ช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ตอนท้าย เชิญร่วมรำลึกถึง "นักบุญจอห์น บัปติสต์" โอกาสที่วันพรุ่งนี้ (จันทร์ที่ 24 มิ.ย.) เป็นวันสมโภชศาสนนามของท่าน 


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 90,000 คน สวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ความรักความเมตตาและความเอาใจใส่ที่จับต้องได้ต่อผู้อื่น อาทิ ผู้ยากไร้ ผู้อ่อนแอที่สุด และผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด จัดเป็นเครื่องหมายเด่นชัดของคริสตชน

- มันเป็นสิ่งสวยงามที่จะรับใช้ทุกคน โดยไม่หวังผลตอบแทนดังที่พระเยซูทรงสอน พระเยซูทรงรับใช้เราทุกคนและพระองค์ก็ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนเลย

- การที่คนหนึ่งสละชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้า สามารถเกิดขึ้นได้ 2 แบบ หนึ่งคือสละชีวิตแบบเด่นชัดด้วยการประกาศยืนยันความเชื่อ หรือสอง ด้วยการปกป้องความเชื่อ

- ทุกวันนี้ เรามรณสักขีมากมายตั้งแต่ศตวรรษแรกที่ยอมสละชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้า พวกเขายอมสละชีวิตเพื่อยืนยันถึงพระคริสต์ มากกว่าจะปฏิเสธพระองค์ นอกจากนี้ ยังมีมรณสักขีเกิดขึ้นในทุกๆวันที่ยอมสละชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้า ด้วยการทำหน้าที่รักรับใช้ผู้อื่นแบบพระเยซู

- เราสามารถพบเห็นเยาวชนมากมายที่ยอมสละความต้องการส่วนตัว เพื่อมารับใช้เด็กและผู้พิการ รวมถึงผู้สูงอายุ พวกเขาเหล่านี้ก็เป็นมรณสักขีเช่นกัน พวกเขาเป็นด้วยการประกาศความเชื่อถึงพระองค์ ผ่านทางการสละความต้องการส่วนตัว

ตอนท้าย หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนคิดถึงผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในพระศาสนจักร นั่นคือ "นักบุญจอห์น บัปติสต์" โอกาสที่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันสมโภชศาสนนามท่านนักบุญ (24 มิถุนายน)

- นักบุญจอห์น บัปติสต์ ได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เตรียมทางให้กับพระเยซู ท่านอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับพระเจ้าเพื่อที่จะเป็น "ผู้นำสาร" ให้กับพระองค์

- เยาวชนที่รัก พ่อขอให้กำลังใจพวกเธอให้มีความกล้าในการสวนกระแสโลกที่จะคอยทำร้ายเรา ขอให้พวกเธอกล้าที่จะเป็นผู้นำสารของพระเยซูไปประกาศให้กับโลก เหมือนเช่น นักบุญจอห์น บัปติสต์ แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง

Read More: Vatican Radio

Comments