โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรเดินหน้าด้วยจิตใจยากจน ไม่ใช่เดินด้วยจิตใจแบบนักธุรกิจ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ พระศาสนจักรคาทอลิกเดินหน้าด้วยจิตใจที่ยึดความยากจน มิใช่เดินหน้าและเติบโตด้วยแนวคิดนักธุรกิจที่แสวงหาความร่ำรวย พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ พระเยซูสั่งให้เราออกไป "เทศนา" สั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ไม่ได้สั่งให้เราออกไป "บังคับคนอื่นให้เปลี่ยนมาเป็นคริสตชน" 


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (อังคารที่ 11 มิ.ย.)  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระอัครสังฆราช แกร์ฮาร์ด ลุดวิค มุลเลอร์ ประธานสมณกระทรวงหลักความเชื่อ มาร่วมถวายด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่สมณกระทรวงหลักความเชื่อ ในส่วนบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระเจ้าทรงเชิญเราให้เทศนาสั่งสอน ไม่ใช่ไปเปลี่ยนศาสนาคนอื่น เรื่องนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เคยตรัสว่า "พระศาสนจักรจะไม่เติบโตด้วยการบังคับคนอื่นเปลี่ยนศาสนา แต่พระศาสนจักรจะเติบโตด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงการประกาศความรอดพ้น"

- การประกาศพระวรสารต้องเดินบนหนทางแห่งความยากจน งานของพระศาสนจักรต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยการยึดความยากจน ไม่ใช่เดินหน้าด้วยหัวใจของนายหน้านักลงทุนหรือผู้ประกอบการธุรกิจ

- พระเจ้าต้องการให้เราประกาศพระวรสารด้วยความเรียบง่ายติดดิน ความเรียบง่ายจะทำให้พระวาจาของพระเจ้าบังเกิดผลสูงสุด เราเห็นเรื่องนี้มาตั้งแต่พระศาสนจักรยุคแรกเริ่มและยังคงเห็นในทุกวันนี้ผ่านบรรดาธรรมทูตแพร่ธรรม

- อย่าลืมนะว่า เวลาประกาศพระวรสาร นักบุญเปโตรไม่มีบัญชีธนาคารของตน ท่านประกาศด้วยใจยากจน ส่วนนักบุญฟิลิป ตอนไปประกาศพระวรสารที่เอธิโอเปียและได้พบกับหัวหน้าฝ่ายการคลังของพระราชินีที่นั่น นักบุญฟิลิปกล่าวกับหัวหน้าฝ่ายการคลังว่า "ดีเลย เรามาจัดตั้งหน่วยงานเพื่อประกาศพระวรสารกัน" หลายคนคิดว่า นักบุญฟิลิปจะจัดตั้งหน่วยงานเพื่อระดมทุน แต่ไม่ใช่เลย การจัดตั้งหน่วยงานนี้ นักบุญฟิลิปทำโดยโปรดศีลล้างบาปให้คนที่นั่น และเมื่อโปรดศีลล้างบาปให้ทุกคนแล้ว ท่านก็เดินจากไปโดยไม่นำสิ่งตอบแทนออกมาเลย ท่านทำด้วยเรียบง่ายติดดิน ทำเพื่อพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เราก็ต้องทำแบบนั้นเช่นกัน

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments