โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตคริสตชนไม่ได้ให้ความรู้สึกสบายตัวเหมือนไปทำสปา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแบ่งปัน ชีวิตคริสตชนไม่ได้ให้ความรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวเหมือนการทำสปา แต่ชีวิตคริสตชนเรียกร้องให้เราก้าวออกจากตัวเอง เพื่อประกาศการให้อภัยและคืนดีกัน พร้อมกันนี้ ทรงให้ข้อคิด พวกสถิติคริสตชนเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็นเรื่องดี แต่มันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการ เพราะพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ให้อภัยและคืนดีกัน


ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล โยเซฟ เซน พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งฮ่องกงมาร่วมถวายด้วย สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาทรงสอนว่า:

- ชีวิตคริสตชนไม่ใช่การทำสปา (Spa Therapy) ที่ต้องได้รับความสบายจนถึงวันจากโลกไปสู่สวรรค์ แต่ชีวิตคริสตชนเรียกร้องเราให้ก้าวออกจากตัวเอง เพื่อออกไปประกาศให้โลกรู้ว่าพระเยซูทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อทำให้พระบิดากับมนุษย์คืนดีกัน

- ในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ท่านใช้คำว่า "คืนดีกัน" ถึง 5 ครั้ง การคืนดีกันคืออะไร ความหมายแท้จริงของการคืนดีกันคือพระคริสตเจ้าทรงยอมรับบาปแทนเรา พระองค์ทรงยอมกลายเป็นคนบาปเพื่อเรา

- พูดถึงเรื่องความสงบกันบ้าง ความสงบหรือสันติในมุมมองของนักปรัชญานั้นกล่าวว่า ความสงบก็คือความเรียบร้อยและความเงียบ แต่สันติในมุมมองคริสตชน มันไม่ใช่แบบนั้น

- สันติตามแบบคริสตชนไม่ใช่ความสงบที่ได้มาง่ายๆ แต่มันเป็นสันติที่เราต้องเดินออกไปเพื่อนำสารแห่งการคืนดีไปมอบให้กับโลก

- ความกระตือรือร้นของผู้ประกาศพระนามพระเยซูไม่ใช่การก้าวออกไปเพื่อเชิญชวนและทำสถิติว่า ปีนี้ คริสตชนในประเทศนี้โตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ แน่นอนว่า สถิติสวยหรูเป็นสิ่งดี แต่มันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการ

- สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือการประกาศสารแห่งการให้อภัยและคืนดีกัน ซึ่งเป็นแก่นแท้ของสารของพระเจ้า

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments