โป๊ปฟรังซิส: "เป็นคริสตชน ต้องชื่นชมยินดี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแบ่งปัน คริสตชนต้องดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีและยึดมั่นในพระเยซู ผู้เป็นศิลาเอกของพระศาสนจักร ทรงชี้ ใครที่ปากบอกเป็นคริสตชน แต่ไม่ยึดมั่นในพระเยซูและดำเนินชีวิตเศร้าโศกก็ไม่ต่างจากคนที่ "ปลอมตัว" มาเป็นคริสตชน เพราะลักษณะสำคัญคริสตชนไม่ใช่แบบที่เขาแสดงออกมา


ช่วงเช้าที่ผ่านมา (พฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- คริสตชนที่แท้จริงคือคนที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและมอบความเชื่อไว้บนศิลาเอกอย่างพระคริสตเจ้า

- บางคน "คิด" ว่าตัวเองเป็นคริสตชนได้แบบไม่ต้องพึ่งพระคริสตเจ้า บางคนคิดว่า การเป็นคริสตชนหมายถึงการต้องไว้ทุกข์เศร้าโศกและทำตัวเคร่งครัดกับกฏระเบียบเสมอไป

- ใครที่คิดแบบนี้ (ไม่ต้องยึดมั่นพระคริสตเจ้าและทำเป็นเคร่งครัดแต่ปาก) พวกเขาก็เป็นคนที่ "ปลอมตัว" มาเป็นคริสตชน พวกเขาเป็นคริสตชนแต่ปากเท่านั้น

- การประจญล่อลวงยังพบเห็นได้ในปัจจุบัน คริสตชนตัวปลอมที่ปากบอกว่า "เชื่อ เราเชื่อพระเจ้า เราเชื่อในพระคริสต์" แต่ไม่ได้เชื่อทั้งหมดที่พระองค์สอน พวกนี้เป็นคริสตชนที่ไม่หนักแน่น แต่เป็น "คริสตชนของเหลว" (Liquid Christian - เป็นพวกที่ไหลไปไหลมา ไปได้ทุกที่ ไม่มีจุดยืน)

- ส่วนพวกที่เชื่อว่าชีวิตคริสตชนต้องเคร่งเครียด เคร่งไปหมดทุกอย่าง ต้องไว้ทุกข์ทำหน้าซึมเศร้า พวกนี้ก็ไม่ใช่คริสตชน เพราะคริสตชนต้องมีแต่ความชื่นชมยินดี

Read More: Vatican Radio


Comments