พระสันตะปาปาทรงย้ำมนุษย์เป็นของพระเจ้า มิใช่พระเจ้าเป็นของมนุษย์

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงย้ำ มนุษย์เป็นของพระเจ้า ไม่ใช่พระเจ้าเป็นของมนุษย์ ทรงเชิญชวนเราทูลพระเจ้าถึงคนที่เราโกรธ เมื่อทูลเสร็จ ก็จงสวดให้คนเหล่านี้ เพื่อแสดงถึงความรักที่พระเจ้าสอนให้เรารักกัน ตอนท้าย ทรงประณามพวกใช้แรงงานเด็ก พร้อมถาม ละอายใจไหมที่นำเด็กๆมาเป็นทาสแบบนี้


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษกว่า 90,000 คน ในส่วนของบทแบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระศาสนจักรคือประชากรของพระเจ้า ดังนั้น มนุษย์ "เป็นของ" พระเจ้า ไม่ใช่ พระเจ้าเป็นของมนุษย์

- กฏเกณฑ์สำหรับประชากรของพระเจ้าคือกฏแห่งความรัก รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์

- ดังนั้น ขอให้เราได้ลงมือทำสิ่งต่างๆในวันนี้ จงทูลพระเจ้าเกี่ยวคนที่เรากำลังโกรธเคืองเขา และเมื่อทูลพระองค์แล้ว จงสวดภาวนาให้เขาเหล่านั้นด้วย นี่คือบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่การรักเพื่อนมนุษย์

- พระเจ้าทรงยอดเยี่ยมกว่าปีศาจ ... เอาพี่น้องที่รัก พูดตามพ่อนะ "พระเจ้ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่" (จากนั้น ทุกคนเปล่งเสียงพร้อมกัน และปรบมือด้วยความชอบใจ)

- พระศาสนจักรต้องอยู่ในจุดที่ทุกคนสามารถสัมผัสกับพระเมตตาของพระเจ้า อยู่ในจุดที่ประชากรของพระเจ้ารู้สึกถึงการอ้าแขนต้อนรับและได้รับความรัก ต้องรู้สึกถึงการให้อภัย และต้องรู้สึกถึงการให้กำลังใจกัน

- วันนี้ เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก นี่คือปัญหาสำคัญของยุคนี้ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาประเทศที่ยากจน

- เด็กๆทุกคนต้องได้รับสิทธิในการเล่น เรียน สวดภาวนา และเจริญเติบโตกับครอบครัว ซึ่งเปี่ยมด้วยบรรยากาศของความรัก ความเป็นพี่น้อง และความสงบ

- การใช้แรงงานเด็กได้กลายเป็นรูปแบบของการเป็นทาส แทนที่เราจะให้เด็กเติบโตอย่างอิสระ เรากลับนำเด็กมาเป็นทาส มันน่าละอายใจไหม??

- ฉะนั้น วิบัติจงเกิดกับคนที่ทำลายความสุขและความหวังของเด็กๆทุกคน!!

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2013

Read More: Vatican Radio (Click)


Comments