โป๊ปฟรังซิส: "คำภาวนาที่แท้จริงจะชี้ทางเราให้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแนะ การสวดภาวนาที่แท้จริงจะนำเราออกจากตัวเองและไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติคริสตชนขี้บ่นขี้น้อยใจที่ชอบคิดว่า บทสวดต่างๆไม่ได้ตอบสนองความต้องการของตนเองเลย


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจวาติกัน รวมถึงบรรดานักข่าวจากอาร์เจนติน่า ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- พระเยซูทรงสอนว่า "ถ้าผู้ใดสวดขอพระบิดาในนามของเรา พระบิดาจะประทานให้ท่าน" ถ้าจะกล่าวประโยคนี้ให้เข้าใจแบบสวยๆ ก็จะได้ว่า "พระบิดาจะประทานทุกสิ่งให้เรา แต่ทั้งนี้ เราต้องขอสิ่งเหล่านั้นในนามพระเยซู"

- หลายครั้ง เราเบื่อกับการสวดภาวนา เรามักจะบอกว่า บทสวดไม่ได้วอนขอพระเจ้าตามที่เราต้องการเลย แต่อย่าลืมซิว่า นี่เป็นการวอนขอพระบิดา ผ่านการเสนอวิงวอนของพระเยซู

- การสวดขอพระบิดาในนามพระเยซู ก็เป็นการนำเราออกจาก(การยึดติดกับ)ตัวเอง คำภาวนาที่แท้จริงคือการนำเราออกจากตัวเองและกลับไปหาพระบิดา ผ่านทางพระเยซูคริสต์

- ถ้าเราไม่สามารถออกจากตัวเองและไปช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ถูกทอดทิ้ง เราก็จะไม่ได้สัมผัสกับเสรีภาพที่แท้จริงได้เลย

- การที่เราจะออกจากการยึดติดกับตัวเองได้ มี 2 ทางคือการร่วมพระมหาทรมานกับพระเยซู และการร่วมเป็นทุกข์ไปกับพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยาก นี่คือหนทางที่พระเยซูทรงต้องการในคำภาวนาของเรา

Read More: Vatican Radio (Click)

Comments