โป๊ปเน้นคริสตชนที่ไม่เปิดใจรับพระจิตก็จะไม่เข้าใจแผนการณ์ของพระเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเน้น ถ้าเราไม่เปิดรับพระจิต เราก็ไม่มีวันเข้าใจแผนการณ์ของพระเจ้าในชีวิต พร้อมกันนี้ ทรงกระตุ้นคริสตชนหาเวลาไตร่ตรองถึงพระจิตในชีวิตประจำวันด้วย 


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล อันเจโล่ โคมาสตรี้ เจ้าอาวาสมหาวิหารนักบุญเปโตร มาร่วมถวายมิสซาด้วย ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่พนักงานประจำมหาวิหารนักบุญเปโตร ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- พระจิตทรงเป็นเพื่อนของเรา พระจิตทำหน้าที่ปกป้องและสนับสนุนเรา ทั้งยังช่วยเราให้พบพระเจ้าตลอดการจาริกเดินทางนี้

- ชีวิตที่ปราศจากการประทับอยู่ของพระจิต ก็ไม่ใช่ชีวิตคริสตชน มันเป็นชีวิตแบบนอกรีต เป็นชีวิตที่ปราศจากพละกำลัง

- ชีวิตที่ไม่มีพระจิต ก็ไม่ใช่ชีวิตคริสตชน เพราะพระจิตจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเผยแสดง ถ้าไม่มีพระจิต เราก็จะไม่เข้าใจแผนการณ์ของพระเจ้าเลย

- เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของวัน การสวดภาวนาและแบ่งปันว่าพระจิตทรงทำงานใดบ้างในตัวเรา และพระจิตตรัสอะไรกับเรา ถือว่ามีความสำคัญมาก พ่ออยากให้พวกเราได้ไตร่ตรองและแบ่งปันเช่นนี้ในทุกๆวันของการดำเนินชีวิต

Read More: Vatican Radio (Click)


Comments