โป๊ปชี้ความแตกแยกเกิดเมื่อเราปิดตัวเองไม่ต้อนรับพระจิต

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติคริสตชน หากไม่เปิดใจให้พระจิตทำงาน เมื่อนั้นความแตกแยกเกิดขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์วาติกัน นอกจากนี้ พระคาร์ดินัล มัลคอล์ม แรนจิธ ประมุขอัครสังฆมณพลโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ก็มาร่วมถวายมิสซาด้วย ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- ความเชื่อไม่ใช่แอก(ที่เราต้องแบก)อย่างหนัก แต่ความเชื่อคือพระหรรษทานที่เติมเต็มผู้มีความเชื่อด้วยความชื่นชมยินดี ซึ่งเราต้องแบ่งปันความยินดีนี้ให้แก่กัน

- เมื่อเราไม่ยอมให้พระจิตทำงาน เมื่อนั้น การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในพระศาสนจักรก็จะเกิดทันที ดังนั้น ขอให้พระจิตทรงเปิดตัวของเรา พระจิตจะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

- พระศาสนจักรคือสังคมของการตอบ YES กับพระเจ้า การตอบรับนี้มาจากความรักของพระคริสตเจ้า

Read More: Radio Vaticana (Click)Comments