โป๊ปฟรังซิส: คริสตชนขี้บ่นถือว่าล้มเหลวในชีวิตคริสตชน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ คริสตชนขี้บ่นถือว่าล้มเหลวในชีวิตคริสตชน เพราะเขาเป็นได้อย่างมากแค่ผู้คร่ำครวญ นอกจากนี้ ทรงหวังเห็นคริสตชนเผชิญความยากลำบากด้วยความชื่นชมยินดี เหมือนนักบุญเปาโลและเหล่ามรณสักขีแห่งนางาซากิ


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องสิ่งทอประจำมหาวิหารนักบุญเปโตร ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- คริสตชนที่ชอบ "บ่น" เป็นกิจวัตร ก็ถือว่าล้มเหลวในการเป็นคริสตชนที่ดี เพราะพวกเขาจะเป็นแค่ผู้คร่ำครวญ

- คริสตชนที่ดีควรจะอดทนต่อความยากลำบาก ด้วยการสงบนิ่งและอดทนที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงความชื้นชมยินดีในพระคริสตเจ้า

- คริสตชนที่ดีนั้น แม้ในเวลายากลำบาก พวกเขาก็ยังเปี่ยมด้วยความสุข พวกเขาไม่เศร้า เหมือนอย่างนักบุญเปาโลและซิลาสที่ถูกเบียดเบียนและจองจำต่อการเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสาร พวกท่านก็ยังชื่นชมยินดี เนื่องจากพวกเขาได้ติดตามพระเยซูและร่วมเดินบนพระมหาทรมานไปกับพระองค์

- หนึ่งในคริสตชนมรณสักขีที่้เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีแม้ต้องทนทุกข์และสละชีวิตก็คือ บรรดามรณสักขีแห่งนางาซากิ (ญี่ปุ่น) พวกเขาร่วมสวดภาวนาพร้อมกัน เพื่อจะได้เตรียมตัวตายพร้อมกันอย่างมีความสุขในพระเจ้า พวกเขาเตรียมตัวตายอย่างสุขล้นเหมือนกำลังจะไปร่วม "งานเลี้ยงมงคลสมรส" นี่เป็นทัศนคติที่ดีที่เราต้องเอาแบบอย่าง

- พึงระลึกเสมอว่า คริสตชนถูกเรียกให้(ดำเนินชีวิต)เป็นคนที่มีวุฒิภาวะ อย่างเช่นเหล้าองุ่นที่ได้รับการบ่มมาอย่างดี

Read More: Vatican Radio (Click)


Comments