โป๊ปยกย่อง "กลุ่มภราดรภาพ" คือปอดไว้หายใจของพระศาสนจักร

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยกย่องกลุ่มภราดรภาพ (Confraternity - กลุ่มฆราวาสช่วยงานวัด เหมือน "สภาวัด") เป็นเหมือนปอดไว้หายใจให้พระศาสนจักร ทรงย้ำ คริสตชนหลากหลายได้แต่ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว ตอนท้ายช่วงสวดราชินีแห่งสวรรค์ ทรงร่วมยินดีกับพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ที่วันนี้สมโภชปาสกา


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาท่ามกลางสายฝนให้กลุ่มภราดรภาพ (Confraternity) ซึ่งเป็นองค์กรฆราวาสยุคโบราณ (เริ่มก่อตั้งศตวรรษ 12) ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 150,000 คน สำหรับกลุ่มนี้ มองซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ ที่ปรึกษา Pope Report ได้ให้รายละเอียดว่า เป็นกลุ่มที่มีลักษณะการทำงานคล้าย "สภาวัด" คือช่วยโบสถ์คาทอลิกทุกอย่างเท่าที่สามารถ หนึ่งในพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส คือต้องการ "ฟื้นฟู" กลุ่มฆราวาสที่ช่วยงานพระศาสนจักรแบบนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

สำหรับบทเทศน์ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- ก่อนอื่น พ่อขอชื่นชมทุกคนว่า ทุกคนมีความกล้าหาญมากที่มาร่วมมิสซาท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก!

- สำหรับตัวพ่อเอง พ่อมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าถึงความสำคัญของกลุ่มพวกท่านว่า มีส่วนมากๆในการนำผู้คนใกล้ชิดกับพระเจ้า และเปิดพื้นที่ให้พระคริสตเจ้าได้เริ่มตรัสกับพวกเขา

- พ่อมีความมุ่งมั่นว่า จิตวิญญาณและประเพณีของกลุ่มภราดรภาพต้องได้รับการฟื้นฟู และไม่นานมานี้ มันก็ได้รับการทำให้เป็นจริงแล้ว

- สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เคยตรัสถึงกลุ่มภราดรภาพว่า พวกท่านเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งการประกาศพระวรสาร

- สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ยังเคยตรัสอีกว่า ความสำคัญของจิตวิญญาณในเขตวัด การช่วยเหลืองานของวัดต่างๆ จะช่วยแก้ปัญหาภายในวัดนั้นๆและพระศาสนจักร และยังทำให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดด้วย

- กลุ่มภราดรภาพได้เป็นเบ้าหลอมของความศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ที่ดำเนินชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า ด้วยความเรียบง่ายและสุภาพ

- เห็นไหมว่า วันนี้ มีร่มหลายสีกางอยู่ ณ ลานหน้ามหาวิหาร สิ่งนี้สะท้อนถึงความหลากหลายของพระศาสนจักร เราหลากหลาย แต่เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

- กลุ่มภราดรภาพได้แสดงความเชื่อในแนวทางที่หลากหลาย ทั้งการมีส่วนร่วมและการถ่ายทอดความเชื่อให้กับผู้คน

- จงยึดมั่นในความเมตตา และจงนำพระวรสารไปเผยแพร่ เฉพาะอย่างยิ่ง นำความรักของพระเจ้าไปสัมผัสคนที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก

- เอาล่ะ กลุ่มภราดรภาพที่รัก พวกท่านมีพันธกิจที่สำคัญยิ่ง นั่นคือ จงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ต่อไป จงรักษามันให้กับผู้คนที่ท่านรับใช้พวกเขา จงเป็นปอดของความเชื่อและชีวิตคริสตชน จงเป็นปอดไว้หายใจทั้งในเขตวัด สังฆมณฑล และพระศาสนจักร

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ พระสันตะปาปาทรงร่วมยินดีกับพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ ที่วันนี้ สมโภชเทศกาลปาสกาด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาให้กลุ่มภราดรภาพ

Read More: Vatican Radio (Click)


Comments