โป๊ปย้ำการประกาศพระวรสารไม่ใช่การไปเปลี่ยนศาสนาผู้อื่น

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การประกาศพระวรสารไม่ใช่การชวนคนอื่นเปลี่ยนศาสนา แต่เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ให้กับพวกเขา พร้อมยก "นักบุญเปาโล" เป็นสุดยอดของนักเทศน์สอนที่เสวนากับทุกคน


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักซางตา มาร์ธา ผู้ได้รับเชิญร่วมมิสซาได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสำนักบริหารนครรัฐวาติกัน ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- การประกาศพระวรสารไม่ใช่การชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนศาสนา คริสตชนที่ต้องการประกาศพระวรสารต้องเสวนากับทุกคน

- การประกาศพระวรสารต้องทำด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู ทำด้วยการประกาศเทศน์สอน และทำด้วยการทำตัวให้น่าศรัทธาเพื่อสะท้อนถึงการเป็นศิษย์พระเยซู

- จงดูนักบุญเปาโลเป็นตัวอย่าง เวลาที่ท่านประกาศพระวรสารตามเมืองต่างๆ ท่านไปเสวนากับทุกคน

- นักบุญเปาโลประกาศพระวรสารด้วยคติ "สร้างสะพานเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับผู้คน สร้างสะพานเชื่อมในการประกาศพระวรสาร"

- ทัศนคติของนักบุญเปาโลคือพูดคุยกับทุกคน พูดคุยเพื่อเข้าไปสัมผัสจิตใจผู้ฟัง นี่แหละคือสุดยอดของการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ (Pontifex)

- พึงระลึกเสมอว่า เราต้องสร้างสะพานเชื่อมพระเจ้ากับมนุษย์ ไม่ใช่สร้างกำแพงปิดกั้นกันเอง

Read More: Vatican Radio

Comments